Odjel za povijest

Prof. dr. sc. Mithad Kozličić

1954. - 2021.

ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI, ZNANSTVENO-NASTAVNI I STRUČNI RAD

PROF. DR. SC. MITHADA KOZLIČIĆA

1. Osnovni biografski podatci

1.1. Rođen 14. travnja 1954. u Zenici (BiH). Odrastao i dobio osnovnoškolsko obrazovanje u Bihaću (BiH). Srednju školu polazio u Puli, a dovršio u Divuljama pored Trogira (1969.-1973.). U Splitu studirao na Mornaričkoj vojnoj akademiji, nautički smjer (1974.-1978.), a usporedo izvanredno na Filozofskom fakultetu u Zadru radi proširenja vlastitih humanističkih znanja i spoznaja. Nakon diplomiranja plovio na različitim površinskim brodovima i podmornicama, a od 1986. do početka 1991. kustos i zamjenik načelnika Vojnopomorskog muzeja u Splitu. Zbog perspektivnoga nastavnog rada u Mornaričkoj vojnoj akademiji - Split, u svojstvu profesora vojnopomorske povijesti, u akademskoj 1990./1991. završio jednogodišnje dopunsko andragoško-pedagoško obrazovanje pri toj visokoškolskoj ustanovi. Od 6. travnja do 25. srpnja 1991. profesor vojnopomorske povijesti na Mornaričkoj vojnoj akademiji (Split).

1.2. Zbog agresije tzv. JNA na Sloveniju, na vlastito traženje iz moralnih pobuda, prekinuo aktivnu službu u JRM 26. srpnja 1991. godine. U toj vojsci postigao čin kapetana korvete (pomorski bojnik), kao i njegov kolega s Akademije Zdravko Kardum, danas viceadmiral HRM u mirovini.

1.3. Odlukom admirala Svete Letice, zapovjednika HRM, 28. rujna 1991. postavljen ravnateljem Vojnopomorskog muzeja HRM u Splitu, sa zadaćom da se izvrše potrebne pripreme za pretvorbu te ustanove iz vojne u civilnu. Na toj funkciji ostao do kraja travnja 1992. godine. Istodobno imao status pripadnika HRM. Bio uključen u organizaciju obrane Splita rujan - listopad 1991. godine.

1.4. Prema izričitoj preporuci tadašnjeg ministra pomorstva u Vladi Republike Hrvatske, akademika Davorina Rudolfa, usmjeren prema visokom školstvu. Pritom se cijenilo da je puno važniji za Hrvatsku kao povjesničar pomorstva, nego kao vojnopomorski časnik, jer radno sposobnih povjesničara njegova profila izuzev njega u Hrvatskoj tada nije bilo. Stoga u nastavku bio prvo honorarni, a od kraja veljače 1994. do danas stalni uposlenik i profesor na ondašnjem Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, danas Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru.

2. Znanstvena zvanja

2.1. Poslijediplomski magistarski studij "Kulturna povijest istočnog Jadrana" završio u dubrovačkom Interuniverzitetskom centru za poslijediplomski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uspješnom obranom magistarskog rada "Historijska geografija istočne obale Jadrana u svjetlu kartografskih istraživanja Ptolemejeve Geografije", te postigao znanstveni stupanj magistra povijesnih znanosti (1984.). Mentor: akademik Mate Suić.

2.2. Disertacijom "Historijska geografija istočnog Jadrana u svjetlu rezultata istraživanja antičkih geografskih djela" na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu postigao znanstveni stupanj doktora povijesnih znanosti (1988.). Mentor: akademik Mate Suić.

3. Područje znanstvenog istraživanja

3.1. Uže mu je znanstveno-istraživačko područje povijest pomorstva, uključujući u to historijsku geografiju, povijest kartografije i povijesnu demografiju istočnog Jadrana i bližeg zaobalja. Znanstveno-istraživačkim radom počeo se baviti za studija na Mornaričkoj vojnoj akademiji. Prvu studiju objavio 1980. godine.

3.2. Do 1991. pretežno istraživao unutar starovjekovnih vremenskih odrednica. U nastavku proširio vremenske okvire vlastitih istraživanja okvirno do početka 20. stoljeća. Razlog tome činjenica je da su ga rezultati vlastitih istraživanja vodili k tomu, a zatim i potrebe visokoškolske nastave. Polučeni znanstveni rezultati pokazali su da je takvo opredjeljenje ispravno, moguće i poželjno.

3.3. Budući da povijest pomorstva istočnog Jadrana ranije nije istraživana sustavno, kao svoj znanstveni i životni cilj postavio pisanje integralne povijesti pomorstva toga akvatorija. Za takav cilj nužno je ostvariti niz pretpostavki sustavnom znanstvenom obradom raznolikih povijesno-pomorskih procesa. Dosad u tom smislu znanstveno obradio najznačajnije autohtono brodovlje, uključujući fundus kojem su domaći žitelji (starovjekovni i Hrvati) dali vlastiti prinos. Drugi segment su historijska geografija, uključujući povijest kartografije i povijesnu demografiju te pravila plovidbe iz kojeg je područja ponajviše objavio. K tomu, u zadnje vrijeme, pa i knjigama o široj regiji Zapadne Bosne, počeo istraživati geostrategijske relacije koje su bitno utjecale na funkcioniranje istočnojadranskih luka kao trgovinskih mostova između Sredozemlja i vlastita zaobalja. Time polako zatvara temelj svake povijesti pomorstva: brod - plovidba - plovidbeno područje - luka - transport roba u zaobalje i obratno.

4. Znanstveno-istraživačka zvanja

4.1. Godine 1986. upisan u Registar znanstvenih istraživača, danas Popisnik znanstvenih djelatnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (Zagreb) u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, pod matičnim brojem 147424.

4.2. Pri Mornaričkoj vojnoj akademiji (Split) 1989. iniciran izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent. Postupak pokrenut, ali vođen sporo te se na kraju nije okončao. Sporost u početku "uvjetovana" činjenicom da nikad nije pisao o ratu 1941.-1945., a to su za tu visokoškolsku ustanovu tematski bili jedini mjerodavni radovi. Kasnije su se tome, otvoreno, pridružili i politički razlozi. Na kraju, postupak ostao nedovršen radi izlaska iz JRM.

4.3. Rješenjem Filozofskog fakulteta u Zadru od 5. ožujka 1992. izabran u znanstveno-istraživačko zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje povijesnih znanosti. Taj je postupak pokrenut u travnju 1991. godine.

5. Znanstveno-nastavna zvanja

5.1. Odlukom Filozofskog fakulteta u Zadru od 14. veljače 1994. izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor za znanstveno područje povijesnih znanosti na Odsjeku za povijest tog Fakulteta (nastavni predmet: Povijest pomorstva). Pritom u smislu docenture priznalo raniji izbor u znanstvenog suradnika te nedovršeni izbori na Mornaričkoj vojnoj akademiji u isto znanstveno zvanje i u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

5.2. Odlukom Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću (BiH) od 8. listopada 1998. izabran u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor za znanstveno područje povijesnih znanosti na Odsjeku za povijest tog Fakulteta (honorarni angažman na predmetu Povijest starog vijeka).

5.3. Odlukom Filozofskog fakulteta u Zadru od 24. svibnja 2000. izabran u zvanje redovitog profesora - 1. izbor, za znanstveno područje povijesnih znanosti na Odsjeku za povijest tog Fakulteta (nastavni predmet: Povijest pomorstva).

5.4. Odlukom Sveučilišta u Zadru 15. lipnja 2005. izabran redovitim profesorom u trajnom zvanju za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, grana hrvatska povijest (srednjeg i novog vijeka te suvremena), za predmet Povijest pomorstva.

6. Angažiranje u nastavnom i znanstveno-nastavnom procesu

6.1. U razdoblju 1981.-1986. u Puli bio kontinuirano angažiran kao honorarni nastavnik u dvije osnovne škole te istodobno u Mornaričkom nastavnom centru.

6.2. Za razdoblje 1. listopada 1990. - 5. travnja 1991. vanjski, a od 6. travnja 1991. do 25. srpnja 1991. stalni profesor na Mornaričkoj vojnoj akademiji (Split). Studentima predavao Vojnopomorsku povijest.

6.3. U razdoblju 1. listopada 1992. do 27. veljače 1994. honorarni profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu. Studentima dodiplomskog studija povijesti (jedno- i dvopredmetni studij) predavao Povijest pomorstva hrvatskog Jadrana i Povijesni zemljopis Mediterana.

6.4. Od 28. veljače 1994. u stalnom radnom odnosu (rad na neodređeno vrijeme) na Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu (danas: Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru). Studentima povijesti predaje Povijest pomorstva hrvatskog Jadrana, Historijsku geografiju Mediterana i Povijest kartografije.

6.5. Honorarni profesor Povijesti pomorstva na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu u akademskim 1996./1997. i 1997./1998., odnosno Visokoj pomorskoj školi Sveučilišta u Splitu u 1998./1999. godini. Od 2003./2004. do 2007./2008. iznova honorarno predaje na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

6.6. Honorarni profesor Opće povijesti starog vijeka i Povijesti područja BiH u starom vijeku na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću od 1998./1999. do 2000./2001. godine. Iznova, na istom Fakultetu, akademske 2008./2009. predavao Povijest Bosne i Hercegovine.

6.7. Honorarni profesor Povijesti na Visokoj učiteljskoj školi Sveučilišta u Splitu 1999./2000. do 2000./2001. godine.

6.8. Profesor u akademskoj 1995./1996. na poslijediplomskom magistarskom studiju "Kulturna povijest istočnog Jadrana" dubrovačkog Međunarodnog centra za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu.

6.9. Inicijator i voditelj poslijediplomskog magistarskog i doktorskog studija "Povijest hrvatskog pomorstva" na Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu. Ujedno predavač Povijesti pomorstva te više izbornih predmeta na tom studiju od akademske 1999./2000. godine.

6.10. Profesor Povijesti kartografije na poslijediplomskom magistarskom i doktorskom studiju "Geografske osnove litoralizacije Hrvatske" Sveučilišta u Zadru između 2002. i 2005. godine.

6.11. Suinicijator uz prof. dr. sc. Damira Magaša ustrojenja poslijediplomskog doktorskog studija "Jadran - poveznica među kontinentima" na Sveučilišta u Zadru ustrojenog prema smjernicama bolonjskoga procesa u visokoškolskoj nastavi. Studij su utemeljili Odjel za povijest i Odjel za geografiju toga Sveučilišta. Profesor Povijesti hrvatskog pomorstva na tom studiju od akademske 2010./2011. godine. Prvi voditelj toga doktorskoga studija od akademske 2010./2011. do 2019./2020.

6.12. Uspješan mentor ili komentor 26 magistarskih znanstvenih i doktorskih disertacija obranjenih na poslijediplomskim studijima ili izvan njih za trajanja dosadašnjeg znanstveno-nastavnog rada.

6.13. Mentor ili član ocjenjivačkog povjerenstva za pismeni i usmeni dio izrade i odbrane brojnih prvostupničkih i diplomskih radova.

6.14. Član ocjenjivačkog povjerenstva za pismeni i usmeni dio obrane brojnih magistarskih radova i doktorskih disertacija.

6.15. Član brojnih stručnih povjerenstva za izbor (reizbor) od znanstvenih suradnika / docenta do znanstvenih savjetnika / redovitih profesora najviše u Hrvatskoj, a desetak puta i u BiH.

7. Mentorstva ili komentorsva magisterija i doktorata te odgoj mladih znanstvenika

7.1. Magisteriji povijesnih znanosti

7.1.1. Poslijediplomski magistarski studij "Kulturna povijest istočnog Jadrana"

Međunarodnog sveučilišnog centra u Dubrovniku (nositelj: Filozofski fakultet u Zagrebu)

7.1.1.1. Marina Krželj (Dubrovnik), Dubrovačko pomorsko školstvo (19.-20. st.), Magistarski rad, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2003.

7.1.2. Poslijediplomski magistarski studij "Povijest hrvatskog pomorstva" Sveučilišta u Zadru

7.1.2.1. Mateo Bratanić (Zadar), Pomorstvo otoka Hvara u 19. stoljeću, Magistarski rad, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2004.

7.1.2.2. Stjepan Lozo (Split), Problematika pomorstva NDH do Rimskih ugovora (travanj-svibanj 1941.), Magistarski rad, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2005.

7.1.2.3. Valentina Milunović, Pomorsko-urbanistički razvoj makarske luke 1918.-1954., Magistarski rad, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2005.

7.1.2.4. Sanda Uglešić (Petrčane), Hrvatsko pučko školstvo od 1869. do 1941. u svjetlu pozitivnog zakonodavstva, Magistarski rad, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2007.

7.1.2.5. Marijana Marinović (Rijeka), Pomorsko školstvo u Bakru od 1849. godine do danas, Magistarski rad, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2007.

7.1.2.6. Ivo Radoje (Dubrovnik), Razvoj Dubrovačke parobrodarske plovidbe između dva svjetska rata, Magistarski rad, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2007.

7.1.2.7. Franko Marnika (Zadar), Zadarsko pomorsko školstvo (19.-20. stoljeće), Magistarski rad, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2009.

7.1.2.8. Nikša Mendeš (Rijeka), Riječko brodarstvo od 1868. do 1914., Magistarski rad, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2011.

7.1.2.9. Stanka Kristić (Dubrovnik), Pomorske i trgovačke veze Dubrovačke Republike i Engleske od 15. do 17. stoljeća, Magistarski rad, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2011.

7.2. Doktorati povijesnih znanosti

7.2.1. Poslijediplomski doktorski studij "Povijest hrvatskog pomorstva" Sveučilišta u Zadru

7.2.1.1. Krešimir Kužić (Zagreb), Porijeklo srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika u Dalmatinskoj Zagori i značenje njihovih ornamenata, Doktorska disertacija, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2006.

7.2.1.2. Marija Zaninović-Rumora (Zadar), Mjere za dužinu i površinu u dalmatinskim komunama od 15. do 19. stoljeća, Doktorska disertacija, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2007.

7.2.1.3. Zlatko Đukić (Osijek), Pomorske djelatnosti u zakonicima staroga vijeka (Odnos zakonika starog vijeka s elementima plovidbenog prava i Rodskog pomorskog zakonika), Doktorska disertacija, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2009.

7.2.1.4. Igor Šipić (Split), Srednjovjekovni mediteransko-jadranski plovidbeni putovi i topografija jadranskih svetišta, Doktorska disertacija, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2010.

7.2.1.5. Željko Stepanić (Zagreb), Povijest stvaranja hrvatskoga pomorskog nazivlja u 19. i 20. stoljeću, Doktorska disertacija, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2011.

7.2.1.6. Danka Radić (Trogir), Trogirska heraldika od XIII. do XX. stoljeća u jadranskom kontekstu, Doktorska disertacija, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2015.

7.2.2. Poslijediplomski doktorski studij "Jadran - poveznica među kontinentima" Sveučilišta u Zadru

7.22.1. Branko Kasalo (Zadar), Međunarodni pogledi na krizu u Jugoslaviji 1980.-1987., Doktorski rad, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2017.

7.2.2.2. Darija Hofgräff, Hrvati u svjetlu politike prema iseljeništvu 1920.-1939. godine, Doktorski rad, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2018.

7.2.2.3. Valentina Lasić, Luke na Mararskom primorju 1918.-2000. g., Doktorski rad, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2018.

7.2.2.4. Samanta Paronić, Demografska slika Župe Barban u XIX. stoljeću kroz prizmu matičnih knjiga, Doktorski rad, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2018.

7.2.2.5. Anto Ivić, Društvene i gospodarske prilike na Kupresu od 19. do polovice 20. stoljeća, Doktorski rad, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2019.

7.2.2.6. Marijan Čipčić, Društveno-političke prilike i gospodarstvo u Trogiru od 1918. do 1941. godine, Doktorski rad, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2020.

7.2.3. Doktorat izvan doktorskog studija na Sveučilištu u Zadru

7.2.3.1. Milorad Pavić (Sukošan), Istočni Jadran u talijanskim tiskanim geografskim priručnicima 16.-18. st., Doktorska disertacija, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2006.

7.2.3.2. Mateo Bratanić (Zadar), Hrvatski zbjegovi u Egipat 1943.-1946., Doktorska disertacija, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2009.

7.2.3.3. Julijano Sokolić (Mali Lošinj), Povijest brodogradnje otoka Lošinja od 1823. do 1915. godine, Doktorska disertacija, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2011.

7.2.3.4. Sanda Uglešić (Petrčane), Obrazovanje pomoraca na hrvatskom dijelu Jadrana u svjetlu zakonske regulative 20. stoljeća, Doktorska disertacija, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2011.

7.4. Odgoj znanstvenih novaka kao budućih sveučilišnih nastavnika

7.4.1. Milorad Pavić (Sukošan), znanstveni novak na projektima prof. dr. sc. M. Kozličića 1998.-2008., docent od 2008.; izvanredni profesor od 2014., redoviti profesor od 2020. godine. Na projektima prof. dr. sc. M. Kozličića magistrirao i doktorirao;

7.4.2. Mateo Bratanić (Vrbanj, otok Hvar - Zadar), znanstveni novak na projektima prof. dr. sc. M. Kozličića 1999.-2004., nakon toga asistent, docent od 2011., izvanredni profesor od 2020. godine. Na projektima prof. dr. sc. M. Kozličića magistrirao i doktorirao;

7.4.3. Ante Batović (Zadar), znanstveni novak na projektima prof. dr. sc. M. Kozličića 2004.-2011., viši asistent od 2010., docent od 2011. godine. Na projektima prof. dr. sc. M. Kozličića doktorirao. Godine 2011. preselio u Veliku Britaniju.

7.4.4. Branko Kasalo (Zadar), znanstveni novak na projektima prof. dr. sc. M. Kozličića 2012.-2019., asistent od 2012., docent od 2019. godine. Na projektima prof. dr. sc. M. Kozličića doktorirao.

8. Znanstveno-istraživački projekti

8.1. Nositelj i glavni istraživač projekta "Hrvatsko brodovlje" uz financijsku potporu Ministarstva pomorstva Republike Hrvatske i Književnog kruga iz Splita (1991.-1992.).

8.2. Nositelj i glavni istraživač projekata "Pomorstvo istočnog Jadrana od pretpovijesti do konca 15. stoljeća" (1992.-1995.), "Povijest istočnojadranskog pomorstva" (1996.-1999.), "Povijest pomorstva hrvatskog dijela Jadrana" (2000.-2006.) i "Razvitak pomorstva i geografskih spoznaja na hrvatskom Jadranu" (2007.-2013.) uz potporu Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike, kasnije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

8.3. Suradnik u međunarodnom znanstvenom projektu "Deux descriptions Ottomanes de Dubrovnik et de sa Région" koji vodi J.-L. Bacqué-Grammont iz Francuske, predsjednik Comité International d'Études Pré-Ottomanes et Ottomanes (Pariz). Zadužen za istraživanje pomorskih i topografskih elemenata u Pîrî Reisovom i Čelebijevom opisu istočnojadranske obale od Drača do srednje Dalmacije. Projekt se realizira od 2002. godine.

8.4. Nositelj znanstvenog programa "Istočni Jadran: stanovništvo i prostor" (2007.-2013.) uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske koji okuplja više znanstvenih projekata od starog do novoga vijeka.

8.5. Kompetivni međunarodni projekt "From Ancient Maritime Routes to eco-turistic destinations" (Akronim: APPRODI); broj projekta 496; trajanje: 1. 3. 2017. - 31. 3. 2021.; izvor financiranja: ERDF, IPA II; nositelj podprojekta o plovidbenim rutama Jadranom. Projekt se realizira u suradnji sveučilišta u Italiji, Grčkoj, Crnoj Gori i Hrvatskoj (Sveučilište u Zadru).

9. Sudjelovanje na znanstvenim skupovima

Od 1982. do danas ukupno je referirao samostalno ili u koautorstvu na 18 međunarodnih i 31 domaćih znanstvenih skupova, tj. na sveukupno 49 znanstvenih skupa. Pritom je važno da je u koautorstvu gotovo uvijek referirao s mladim znanstvenicima koji su radili na znanstvenim projektima koje je vodio ili su mu bili suradnici: dr. sc. Marta Andrić, dr. sc. Ante Bralić, dr. sc. Mateo Bratanić, dr. sc. Zvonko Gržetić, dr. sc. Josip Faričić, dr. sc. Dubravka Mlinarić, dr. sc. Sanda Uglešić.

9.1. Najvažniji međunarodni skupovi

9.1.1. Međunarodni znanstveni skup "Podvodna arheologija v Sloveniji", Ljubljana, 1982. Priopćenje: "Obalna linija istočnog Jadrana antičkog doba u svjetlu rezultata hidroarheoloških istraživanja".

9.1.2. Međunarodni znanstveni skup "Antički Nezakcij u kulturi i povijesti Istre", Pula, 1983. Priopćenje: "K povijesnom kontekstu Nezakcija. Contributio al contesto storico su Nesazio".

9.1.3. Međunarodni znanstveni skup "Hrvatske vode - Od Jadrana do Dunava", Dubrovnik, 1999. Priopćenje: "Izmjere dubina istočnog Jadrana tijekom 16.-19. stoljeća".

9.1.4. Međunarodni znanstveni skup "Društvo i tehnologija 99. Society and Tehnology 99", Opatija, 1999. Priopćenje: "Tabella G. A. Vavassorea - tehnologijska prekretnica u pomorskoj kartografiji Jadrana 16. stoljeća".

9.1.5. Međunarodni znanstveni skup "Obrambeni sustavi kroz stoljeća", Pula, 1999. Priopćenje: "Obrambeni sustav jadranske plovidbe. (Akvatorij istočnog Jadrana - zemljopisni i vojnoobrambeni optimum jadranske plovidbe".

9.1.6. Međunarodni znanstveni skup "Komunikacije antičkog Jadrana (2. st. pr. Kr. - 7. st. po Kr.): Geografija i ekonomska povijest - Les routes de l'Adriatique antique (IIe s. a. C. - VIIe s. p. C.): Géographie et histoire économique - Le rotte dell'Adriatico antico (II sec. a. C. - VII sec. d. C.): Geografia e storia economica", Zadar, 2001. Priopćenje: "Ancient Sailing Routes in Adriatic" (koautor: Mateo Bratanić).

9.1.7. Međunarodni znanstveni skup "Društvo i tehnologija 2001. Society and Tehnology 2001", Opatija, 2001. Priopćenje: "Vjetrulje u Coronellijevu 'Corso geografico' iz 1693. godine".

9.1.8. Međunarodni znanstveni skup "Voda kao izvor života. Water as a source of life", Pula, 2001. Priopćenje: "Razvitak hidrografskih spoznaja u kontekstu povišenja učestalosti jadranskih navigacija".

9.1.9. Međunarodni znanstveni skup "Dvestoletnica Napoleonove vladavine ob vzhodnem Jadranu - Dva stoljeća od početka Napoleonove vladavine na istočnom Jadranu - Bicentenaire du regne de Napoleon en Adriatique orientale - Bicentennario del regno di Napoleone sull'Adriatico orientale - Two centuries of Napoleon’s rule in the eastern Adriatic", Koper (Slovenija) - Zadar (Hrvatska), 2005. Priopćenje: "Beautemps-Beaupré's contribution to Eastern Adriatic Hidrography in 1806 and 1808-1809".

9.1.10. Međunarodni znanstveni skup "GIS Applications and Development", Šibenik, 2006. Priopćenje: "Beautemps-Beaupré's research campaigns in the eastern Adriatic in 1806 and 1808 - 1809 and their significance for the development of Adriatic hydrography" (koautori: Zvonko Gržetić i Mateo Bratanić).

9.1.11. Međunarodni znanstveni skup "Pomorska arheologija i povijest srednjeg i novog vijeka", Zadar, 2009. Priopćenje: "Plovidbene rute istočnim Jadranom tijekom 16. i 17. stoljeća".

9.1.12. Međunarodni znanstveni skup "Hrvati i Ilirske provincije", Zadar, 2009. Priopćenje: "Francuski prinos novom vojnostrateškom vrednovanju jadranskog prostora".

9.1.13. Međunarodni znanstveni skup "Legal and historical determinators of borders of central and south-eastern Europe", Osijek, 2010. Priopćenje: "Croatian - Bosnian and Herzegovinian delimitation from Triplex Confinium from the mouth of Una to Sava from 17th to 20th century (Delimitation of Croatia with Bosnia and Herzegovina regarding the map materials and international treaties with special attention to delimitation of Lika, Kordun and Banija in Croatian and North-Western part of Bosnian Krajina on the side of Bosnia and Herzegovina)" (koautori: Mateo Bratanić i Sanda Uglešić).

9.1.14. Međunarodno arheološko savjetovanje "International Archaeological Symposium Navigare necesse est: from Prehistory to the Early Middle Ages, Pula, 2011. Priopćenje: "Adriatic Sea routes from the Antiquity to the Early Modern Age".

9.1.15. Međunarodni znanstveni skup "Prebivalstvo v Sloveniji in sosednjih dežalah v zgodovinski perspektivi: raziskovalni izzivi historične demografije / La popolazione in Slovenia e nelle regioni contermini in perspettiva storica: le sfide della ricerca storico-demografica", Koper, 2012. Priopćenje: "Problems of Credibility of Dalmatian parish registers in the first half of the 19th century" (koautor Ante Bralić).

9.1.16. Međunarodni znanstveni okrugli stol "Zadarsko iskustvo granice", Zadar, 2013. Prioćenje: "Geostrategijsko značenje Zadra, Bihaća i Karlovca kao novovjekovnih razdjelnica Istoka i Zapada u svjetlu kartografskih povijesnih izvora".

9.1.17. Međunarodni znanstveni skup "150. obljetnica viškog boja", Vis, 2016. Priopćenje: "Course of the Battle of Lissa in 1866".

9.1.18. Međunarodni znanstveni skup "Dubički arhiđakonat u razvijenom srednjem vijeku i njegovi tragovi kroz kasnija stoljeća", Banja Luka, 2017. Priopćenje: "Dubica i Dubički arhiđakonat na starim geografskim kartama".

9.2. Najvažniji domaći skupovi

9.2.1. Znanstveni skup "Rezultati i spoznaje arheoloških istraživanja u Istri i Hrvatskom primorju", Pula, 1982. Priopćenje: "Obalna li­nija Istre u svjetlu hidroarheoloških istraživanja".

9.2.2. Znanstveni skup "Arheološka problematika zapadne Bosne", Bihać, 1982. Priopćenje: "O problemu japodske prisutnosti u primorju istočnog Jadrana".

9.2.3. Znanstveni skup "Novi rezultati u istraživanju prošlosti Senja i senjskog primorja", Senj, 1982. Priopćenje: "Stoljeća slobodarstva senjskih pomoraca".

9.2.4. Znanstveni skup "Novi rezultati u istraživanju Hercegovine i hercegovačkog krša", Trebinje, 1983. Priopćenje: "Obala Jadrana od Budve do Neretve u djelima antičkih pisaca".

9.2.5. Znanstveni skup "Antički temelji naše suvremenosti", Pula, 1986. Priopćenje: "Neki rezultati historijsko-geografske analize 24. poglavlja Pseudo-Skilakova Peripla".

9.2.6. Znanstveni skup "Arheološka istraživanja na području općine Korčula i otoka Lastovo", Vela Luka - Korčula, 1991. Priopćenje: "Pomorsko-zemljopisni položaj otoka Korčule u antici".

9.2.7. Znanstveni skup "Palagruža. Povodom 100 godina meteoroloških mjerenja i motrenja na otoku Palagruži", Split, 1995. Priopćenje: "Otok Palagruža na antičkim pomorskim putovima".

9.2.8. Znanstveni skup "Život i kultura otoka Iža", Veli Iž, 1996. Priopćenje: "Otok Iž na zemljopisnim kartama od 16. do 19. stoljeća".

9.2.9. Znanstveni skup "Gornje makarsko primorje u prošlosti", Gradac, 1997. Priopćenje: "Gornje makarsko primorje na starim zemljopisnim kartama".

9.2.10. Znanstveni skup "Hrvati Boke kotorske", Zadar, 1997. - Zagreb, 1998. Priopćenje: "Granice Boke kotorske na zemljopisnim kartama 16.-20. stoljeća".

9.2.11. Znanstveni skup "Prošlost otoka Murtera", Murter, 1998. Priopćenje: "Geneza kartografiranja Murtera i Korna­ta na geografskim i plovidbenim kartama Jadrana".

9.2.12. Znanstveni skup "Otok Molat u prošlosti", Zadar, 1998. Priopćenje: "Otok Molat - izvanredno važan plovidbeni orijentir na plovnoj ruti istočnojadranskim akvatorijem u svjetlu rezultata istraživanja starih zemljopisnih karata".

9.2.13. Znanstveni skup "I. kongres hrvatskih povjesničara - Hrvatski nacionalni i državni identitet i kontinuitet", Zagreb, 1999. Priopćenje: "Povijest hrvatskog pomorstva".

9.2.14. Znanstveni skup "Luke istočnog Jadrana", Orebić, 2002. Priopćenje: "Istočnojadranske luke tijekom povijesti".

9.2.15. Znanstveni skup "Luke istočnog Jadrana", Orebić, 2002. Priopćenje: "Rezultati Beautemps-Beaupréovih istraživanja istočnojadranskih luka 1806.-1808. godine".

9.2.16. Znanstveni skup "Kartografija, geoinformacije i more", Zadar, 2007. Priopćenje: "Pomorske karte i plovidbeni priručnici Jadrana tijekom povijesti".

9.2.17. Znanstveni skup "More - hrvatsko blago", Zagreb, 2008. Priopćenje: "Tisućljeća istočnojadranskog brodarstva".

9.2.18. Znanstveni skup "More - hrvatsko blago", Zagreb, 2008. Priopćenje: "Pomorske karte i plovidbeni priručnici istočnog Jadrana tijekom povijesti".

9.2.19. Znanstveni skup "Sjeverna Dalmacija, južna Lika i Krbava u Domovinskom ratu - uzroci i posljedice", Zadar, 2011. Priopćenje: "Hrvatska u srpskim geografskim i kartografskim djelima 19. i s početka 20. stoljeća".

9.2.20. Znanstveni skup "Biokovo na razmeđi milenija: razvoj parka prirode u 21. stoljeću", Makarska, 2011. Priopćenje: "Pomorsko-geografski i botanički aspekti Biokova u putopisnim, geografskim i drugim djelima 18. i 19. stoljeća" (Koautor Irina Kozličić).

9.2.21. Znanstveni skup "9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije", Zadar, 2012. Priopćenje:  "Zadarski akvatorij u Pîrî Reisovom Plovidbenom priručniku iz 1526. godine" (Koautori: Dubravka Mlinarić i Marta Andrić).

9.2.22. Znanstveni skup "Dalmacija u prostoru i vremenu. Što Dalmacija jest, a što nije?", Zadar, 2012. Priopćenje: "Dalmacija u peljarima 17.-19. stoljeća".

9.2.23. Znanstveni skup "Okrugli stol posvećen životu i djelu prof. Ante Glavičića", Senj, 2013. Priopćenje: "Senj u peljarima Jadrana od kraja 18. do kraja 19. stoljeća" (Koautor Sanda Uglešić).

9.2.24. Znanstveni skup "Veli Rat", Zadar, 2013. Priopćenje: "Veli Rat u Pîrî Reisovom Plovidbenom priručniku Sredozemlja iz početka 16. stoljeća".

9.2.25. Znanstveni skup "Veli Rat", Zadar, 2013. Priopćenje: "Veli Rat i njegovo značenje u dužobalnim i prekomorskim plovidbama Jadranom u peljarima 17.-19. stoljeća".

9.2.26. Znanstveni skup "Otok Vir", Vir, 2015. Priopćenje: "Značenje Vira u pomorsko-geografskom sustavu Jadrana u prošlosti" (Koautor Josip Faričić).

9.2.27. Znanstveni skup "Pomorski Split do početka XX. stoljeća", Split, 2017. Priopćenje: "Splitska luka u peljarima od kraja 18. do kraja 19. stoljeća".

9.2.28. Znanstveni skup "Starigrad-Paklenica", Starigrad-Paklenica, 2018. Priopćenje: "Starigrad-Paklenica na starim geografskim kartama" (Koautor Sanda Uglešić).

9.2.29. Znanstveni skup "700 godina Svetog Jurja", Sveti Juraj (Senj), 2018. Priopćenje: "Sveti Juraj u kartografskim izvorima".

9.2.30. Znanstveni skup "Mare nostrum / Naše more (1069.-2019.)", Split, 2019. Pripćenje: "Od Kronova mora, preko Adrijatičkog zaljeva i mora, do Jadranskoga mora".

9.2.31. Znanstveni skup "830 godina povelje bana Kulina", Tuzla, 2019. Pripćenje: "Geostrateški položaj Banovine Bosne krajem 12. stoljeća".

10. Znanstvena i stručna produkcija

Dosad objavio 16 znanstvenih knjiga (od toga četiri u koautorstvu), priredio jednu a uredio tri znanstvene monografije. Također publicirao ukupno 92 znanstvena rada i studiju. Ukupna mu bibliografija, skupa sa stručnim radovima, broji 262 bibliografske jedinice. Objavljivao na hrvatskom, engleskom, talijanskom, njemačkom, albanskom i slovenskom jeziku ponajviše u prestižnim domaćim i međunarodnim časopisima. Slično je s nakladnicima njegovih knjiga, od koji je jedna tiskana četverojezično, jedna trojezično, šest dvojezično, a ostale na hrvatskom. Od znanstvenih studija i članaka 6 je objavljeno na engleskom, 10 dvojezično engleski/hrvatski, 7 na talijanskom, 2 na njemačkom, jedan dvojezično na albanskom i hrvatskom te jedan samo na albanskom; ostali su publicirani na hrvatskom.

11. Nagrade i priznanja za doprinos u znanosti

Od prve nagrade za znanost koju je dobio 1991. do danas ukupno su njegova djela šest puta nagrađivana ili je za njih dobio posebno priznanje. To su četiri godišnje nagrade: "Slobodne Dalmacije" (Split) 1991., "Strossmayerova nagrada" (Zagreb) 1994., Općine Bihać (BiH) i "Rektorova nagrada" Sveučilišta u Zadru (Zadar) 2004. Dobio je dva priznanja: spomenicu Međunarodnoga savjeta Međunarodnoga istraživačkoga centra za arheologiju Sveučilišta u Zagrebu i plaketu Narodne i univerzitetske biblioteke Unsko-sanskog kantona iz Bihaća (BiH).

12. Rukovodne funkcije u stručnim i visokoškolskim ustanovama

12.1. Zamjenik načelnika Vojnopomorskog muzeja u Splitu 1986.-1991. godine. Od rujna 1991., odlukom admirala S. Letice, ravnatelj Pomorskog muzeja HRM. Tu funkciju obavljao do kraja travnja 1992. godine.

12.2. Predstojnik Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zadru Sveučilišta u Splitu 2001./2002. i 2002./2003. godine. Pretvorbom te visokoškolske ustanove u Sveučilište u Zadru, u kontinuitetu, 2003.-2009. pročelnik Odjela za povijest, akademske 2009./2010. v.d. pročelnika, a akademskih godina 2010./2011. do 2013./2014. opet pročelnik tog Odjela.

13. Članstvo u akademiji znanosti i umjetnosti

Od 18. prosinca 2012. član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Sarajevo).

14. Članstvo u strukovnim, odnosno znanstvenim udrugama

14.1. Član Hrvatskog arheološkog društva (Zagreb) od 1981.; Povijesnog društva Istre (Pula) i Saveza povijesnih društava Hrvatske (Zagreb) od 1982. odnosno, Društva za hrvatsku povjesnicu od 1999.; Arheološkog društva Bosne i Hercegovine (Sarajevo) od 1983.; Hrvatskog društva klasičnih filologa (Zagreb) od 1986.; Književnog kruga (Split) od 1989.; Matice hrvatske, Sekcija za pomorstvo - Središnjica i Ogranak u Rijeci od 2004.; Hrvatskog geodetskog društva - Sekcija za kartografiju (Zagreb) od 1996. Dopredsjednik "Književnog kruga" (Split) od 1992. do 1998.; član uredništva Povijesnog zbornika Filozofskoga fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku od 2008. godine.

14.2. Utemeljitelj i istodobno urednik Pomorske biblioteke u "Književnom krugu" (Split) od 1996. do 2001. godine. U njoj uredio i izdao knjige:

- Vekarić, Stjepan, Naši jedrenjaci, Split, 1997.

- Grabovac, Ivo, Ogledi o odgovornosti brodara, Split, 1997.

- Belamarić, Igor, Brod i entropija, Split, 1998.

15. Javna predavanja

Držao javna predavanja u Splitu, Osijeku, Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu, Bihaću, Kotoru, Stuttgartu, Zweibrückenu i Tuzli uvijek o rezultatima pojednih aspekata vlastitih znanstvenih istraživanja.

 

 

Bibliografija

BIBLIOGRAFIJA NAJVAŽNIJIH OBJAVLJENIH RADOVA PROF. DR. SC. MITHADA KOZLIČIĆA

Pripomena

Prvi redni broj ide kontinuirano do kraja bibliografije. Drugim se rednim brojem, danim u zagradama, ističe redoslijed unutar istaknutih podjela

1. ZNANSTVENI RADOVI

1.1. Ocjenski radovi

01. (01.) Kozličić, M., Historijska geografija istočne obale Jadrana u svjetlu kartografskih is­tra­živanja Pto­le­mejeve Geografije, Magistarski rad, Sveučilište u Za­gre­bu. Centar za post­dip­lom­ski studij - Dubrovnik, Dubrovnik, 1984., 173 str.

02. (02.) Kozličić, M., Historijska geografija istočnog Jadrana u svjetlu rezultata istraživanja an­tičkih geo­graf­skih djela, Doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fa­kul­tet, Zag­reb, 1988., 452 str.

1.2. Monografije

03. (01.) Kozličić, M., Istočni Jadran u Geografiji Klaudija Ptolemeja, Latina et Graeca, Zag­reb, 1990., 220 str.

04. (02.) Kozličić, M., Historijska geografija istočnog Jadrana u starom vijeku, Književni krug, Split, 1990., 417 st­r.

05. (03.) Kozličić, M., Hrvatsko brodovlje / Croatian Shipping / Le navi croate, (trojezično), Književni krug - AGM, Split - Zagreb, 1993., 272 str.

06. (04.) Kozličić, M., Monumenta cartographica maris Adriatici Croatici. Kartografski spo­me­nici hr­vat­skog Jadrana. (Izbor karata, planova i veduta do kraja 17. stoljeća), AGM, Zag­reb, 1995., 391 str.

07. (05.) Kozličić, M., Stanovništvo i naselja Unsko-sanskog područja 1879.-1921. godine. (Et­nička st­ruk­tu­ra stanovništva i naseljena mjesta Unsko-sanskog područja u službenim po­pi­si­ma 1879., 1885., 1895., 1910. i 1921. godine), Ministarstvo obrazovanja, nauke, vjere i spor­­ta - Mi­nistarstvo kulture, informiranja i odnosa s dijasporom Unsko-sanskog kantona, I. iz­­danje, Bihać, 1998., 599 str.

08. (06.) Kozličić, M., Stanovništvo i naselja Unsko-sanskog područja 1879.-1921. godine. (Et­nička struktu­ra stanovništva i naseljena mjesta Unsko-sanskog područja u službenim po­pi­si­ma 1879., 1885., 1895., 1910. i 1921. godine), Ministarstvo obrazovanja, nauke, vjere i spor­ta - Mi­nistarstvo kulture, informiranja i odnosa s dijasporom Unsko-sanskog kantona, II. iz­­danje (popravljeno i dijelom izmijenjeno), Bihać, 1999., 599 str.

09. (07.) Kozličić, M., Panorame Dalmacije Giuseppea Riegera / I Panorami della Dalmazia di Giuseppe Rie­ger / The Panoramas of Dalmatia by Giuseppe Rieger / Panoramen Dal­ma­tiens von Giu­se­ppe Rieger, (četverojezično), Hr­vatski hidrografski institut, Split, 2003., 179 str.

10. (08.) Kozličić, M., Regiones flumina Unnae et Sanae in veteribus tabulis geographicis. Un­sko-sansko po­dručje na starim geografskim kartama. (Izbor karata, planova i veduta u kon­tekstu historije Un­sko-sanskog područja od kraja 15. do početka 18. stoljeća), Nacionalna i uni­verzi­tet­ska biblioteka Bosne i Hercegovine i Arhiv Unsko-sanskog kantona, Sarajevo - Bi­hać, 2003., 500 str.

11. (09.) Kozličić, M., Istočni Jadran u djelu Beautemps-Beaupréa / Eastern Adriatic in the Work of Beautemps-Beaupré, (dvojezično), Hrvatski hidro­graf­ski institut, Split, 2006., 496 str.

12. (10.) Kozličić, M., Die geostrategische Lage des bosnisch-herzegowinischen Raumes im Südosten Europas gemäß alten geographischen Karten / Geostrategijski položaj bosan­sko­her­ce­govačkoga prostora na jugoistoku Europe prema starim geografskim kartama, (dvojezično), BH Initiative, Stuttgart, 2010., 112 str.

13. (11.) Kozličić, M. - Bralić, A., Stanovništvo Kraljevine Dalmacije prema službenim iz­ra­ču­nima i popisima 1828.-1857. godine, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2012., 460 str.

14. (12.) Kozličić, M. - Uglešić, S., Senjski peljar iz početka 17. stoljeća. Velebitsko podgorje od Senja do Dračevca u hrvatskoj i njemačkoj redakciji Senjskog peljara / The early 17th cen­tury Senj Pilot. The Velebit Podgorje region between Senj and Dračevac, according to Croatian and German editions of the Senj Pilot, (dvojezično), Sveučilište u Zadru, Zadar, 2015., 288 str.

15. (13.) Kozličić, M. - Kasalo, B., Studij povijesti u Zadru 1956.-2016., Sveučilište u Zadru, Zadar, 2016., 272 str.

16. (14.) Kozličić, M., Die geostrategische Lage des bosnisch-herzegowinischen Raumes im Südosten Europas gemäß alten geographischen Karten / Geostrategijski položaj bosan­sko­her­ce­govačkoga prostora na jugoistoku Europe prema starim geografskim kartama, (dvojezično), Građevinski fakultet - Geodetski odsjek Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2016., 112 str., internetsko izdanje Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

17. (15.) Kozličić, M. - Salihagić, A., Salihagići. Historijski rodoslovni put, Grafičar, Bihać, 2017., 248 str.

18. (16.) Kozličić, M., Plovidbene značajke jadranskoga akvatorija u Marijenijevu "Peljaru Jadrana" iz 1830. godine" / Caratteristiche di navigazione delle acque dell'Adriatico nel "Portolano del Mare Adriatico" di Marieni del 1830, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2021., 1000 str. (dvojezično). [u tisku]

1.3. Priređene knjige

19. (01.) Kozličić, M. (odabrao, uredio i priredio), Stjepan Vekarić, Naši jedrenjaci, Književni krug, Split, 1997., 391 stranica.

1.4. Uredništva knjiga

20. (01.) Belamarić, I., Brod i entropija, Književni krug, M. Kozličić (ur.), Split, 1998., 317 str.

21. (02.) Grabovac, I., Ogledi o odgovornosti brodara, Književni krug, M. Kozličić (ur.), Split, 1997., 140 str.

22. (03.) Kozličić, M. (ur.), Luke istočnog Jadrana, Pomorski muzej, Orebić, 2006., 425 str.

1.5. Studije i članci

23. (01.) Kozličić, M., Ptolomejevo viđenje istočne obale Jadrana, Vjesnik za arheologiju i his­­toriju dalmatinsku, 74, Split, 1980., 103-188.

24. (02.) Kozličić, M., Prikazi brodova na novcu plemena Daorsa. Prilog istraživanju antičkog bro­­darstva is­toč­ne jadranske obale, Glasnik Ze­malj­skog muzeja Bosne i Hercegovine. Ar­he­o­lo­gija, 35-36, Sarajevo, 1981., 163-188.

25. (03.) Kozličić, M., Revolucionarni rad u RM Kraljevine SHS odnosno Jugoslavije do 1931. godine, Mor­narički glasnik, 6, Beograd, 1982., 1150-1060.

26. (04.) Kozličić, M., Ušće rijeke Tedanija (Ptol. II. 16,2), Senjski zbornik, 9, Senj, 1982., 15-32.

27. (05.) Kozličić, M., Nekoliko pitanja u vezi s pomorskom bitkom 384. god. pr. n. e. kod Pha­­rosa, Latina et Grae­ca, 20, Zagreb, 1982., 51-58.

28. (06.) Kozličić, M., O problemu japodske prisutnosti u primorju istočnog Jadrana, u: A. Benac (ur.), Ar­heo­loška pro­ble­ma­ti­ka Zapadne Bosne. Zbornik, 1, Sarajevo, 1983., 109-118.

29. (07.) Kozličić, M., Pomorska bitka kod otoka Taurisa, Dubrovački horizonti, 23, Zagreb, 1983., 38-42.

30. (08.) Kozličić, M., Obalna linija istočnog Jadrana antičkog doba u svjetlu rezultata hidro­ar­heoloških is­tra­živanja, u: T. Knez (ur.), Podvodna arheologija v Sloveniji, 2, Ljub­lja­na, 1984., 49-59.

31. (09.) Kozličić, M., Obala Jadrana od Budve do Neretve u djelima antičkih pisaca, Naš krš, 10 (16-17), Sarajevo, 1984., 119-130.

32. (10.) Kozličić, M., Stoljetno slobodarstvo senjskih pomoraca, Senjski zbornik, 10-11, Senj, 1984., 264-276.

33. (11.) Kozličić, M., Neke primjedbe na astronomska i općegeografska razmatranja u knjizi "Ho­merova sle­pa publika" R. S. Pricea, u: Z. Šešelj (ur.), Troja i kako je steći, Zagreb, 1985., 35-63.

34. (12.) Kozličić, M., Klaudije Ptolemej i istočni Jadran, Latina et Graeca, 25, Zagreb, 1985., 16-23.

35. (13.) Kozličić, M., Obalna linija istočnog Jadrana u antici, Latina et Graeca, 28, Zagreb, 1986., 17-38.

36. (14.) Kozličić, M., Antička obalna linija Istre u svjetlu hidroarheoloških istraživanja, u: B. Čečuk (ur.), Ar­­he­o­loš­ka istraživanja u Istri i Hrvatskom primorju, 2, Pula, 1987., 135-165.

37. (15.) Kozličić, M., Neki rezultati historijsko-geografske analize 24. poglavlja Pseudo-Ski­la­kova "Pe­rip­la", u: Z. Šešelj (ur.), Relationes Polenses, Zagreb, 1988., 45-50.

38. (16.) Kozličić, M., Geografsko upoznavanje kaštelanske regije tijekom starog vijeka, Kaš­te­lanski zbor­nik, 2, Kaštel Sućurac, 1989., 25-29.

39. (17.) Kozličić, M., Teopompova historijsko-geografska građa o istočnom Jadranu, Mo­guć­no­sti, 3-4, Sp­lit, 1989., 326-341.

40. (18.) Kozličić, M., Neka povijesna i topografska pitanja srednjodalmatinskog otočnog po­ja­sa u svjetlu his­torijsko-geografske građe Diodora Sicilskog, Mogućnosti, 5-6, Split., 1989., 499-515.

41. (19.) Kozličić, M., Opći pregled čimbenika historijsko-geografskog upoznavanja istočnog Jad­rana u sta­rom vijeku, Mogućnosti, 8-9, Split, 1989., 858-891.

42. (20.) Kozličić, M., Prilog kartografskoj identifikaciji antičkog otoka Taurisa sa su­vre­me­nim otokom Šće­d­rom, Mogućnosti, 7-8, Split, 1990., 781-792.

43. (21.) Kozličić, M., Peripl - najstariji sačuvani peljar istočnog Jadrana, Mornarički glasnik, 5-6, Be­o­grad, 1990., 689-697.

44. (22.) Kozličić, M., Inicijativa za osnivanje Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu, Mo­guć­no­sti, 1-2, Sp­lit, 1992., 157-172.

45. (23.) Kozličić, M., Senjske uskočke brodice, Senj­ski zbornik, 19, Senj, 1992., 57-68.

46. (24.) Kozličić, M., Brodovlje Dubrovačke Republike. I. dio, Mogućnosti, 3-4, Split, 1993., 177-191.

47. (25.) Kozličić, M., Brodovlje Dubrovačke Republike. II. dio, Mogućnosti, 5-7, Split, 1993., 60-71.

48. (26.) Kozličić, M., Juraj Carić: pomorac, znanstvenik i pedagog, Mogućnosti, 5-7, Split, 1993., 172-176.

49. (27.) Kozličić, M., Juraj Carić: pomorac, znanstvenik i pedagog, u: Ž. Jeličić (ur.), Knjiga Mediterana 1992. Pre­da­va­nja, Split, 1993., 172-176.

50. (28.) Kozličić, M. - Brusić, Z., Liburnski i starohrvatski brodovi iz Nina (rekonstrukcija), Ad­rias, 4-5, Split, 1994., 33-42.

51. (29.) Kozličić, M., Poznavanje hrvatskih rijeka u rimsko doba, Hrvatske vode, 3 (9), Zag­reb, 1995., 63-66.

52. (30.) Kozličić, M., La costa dell'Istria nella "Geografia" di Tolomeo, Atti del Centro di ri­cer­che storiche, 24, Rovinj, 1994., 347-372.

53. (31.) Kozličić, M., Neke naznake uz splitski primjerak Barentsove karte Jadrana, Radovi Fi­lozofskog fa­kul­te­ta u Zadru. Razdio povijesnih znanosti, 34(21), Zadar, 1995., 185-198.

54. (32.) Kozličić, M., Beautemps-Beaupré o Jadranu 1806. godine, Pomorski zbornik, 33, Ri­je­ka, 1995., 259-279.

55. (33.) Kozličić, M., Risultati delle ricerche sull'Istria del 1806 del Beautemps-Beaupré. (Con­tributo alla sto­ria della marineria e della cartografia della costa occidentale dell'Istria), Atti del Centro di ri­cerche storiche, 25, Rovinj, 1995., 41-138.

56. (34.) Kozličić, M., Senj na zemljopisnim kartama nastalim na raskrižju 18.-19. stoljeća, Senj­ski zbornik, 22, Senj, 1995., 139-156.

57. (35.) Kozličić, M., Povijesni razvoj kartografiranja hrvatskih zemalja, Glasnik Društva bib­­lio­te­kara Split, 4, Split, 1996., 12-22.

58. (36.) Kozličić, M., Otok Palagruža na antičkim pomorskim putovima, u: M. Hodžić (ur.), Zbornik Pa­la­gru­ža. Jadranski dragulj, Split, 1996., 39-44.

59. (37.) Kozličić, M., K povijesnom kontekstu Nezakcija, Histria antiqua, 2, Pula, 1996., 31-46.

60. (38.) Kozličić, M., Plovidba Jadranom 14.-16. stoljeća u putničkim izvješćima, Radovi Fi­lo­zofskog fakulteta u Zadru. Razdio po­vijesnih znanosti, 35(22), Zadar, 1997., 257-279.

61. (39.) Kozličić, M., Istočni Jadran u Atlasu V. M. Coronellija, Glasnik Društva bib­lio­te­ka­ra Split, 5, Split, 1997., 9-23.

62. (40.) Kozličić, M., Riegerove panorame Dalmacije, Radovi Za­voda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 40, Zadar, 1998., 303-348.

63. (41.) Kozličić, M., Giuseppe Rieger ed i suoi panorami della Dalmazia, Atti del Centro di ri­cerche sto­ri­che, 28, Rovinj, 1998., 287-356.

64. (42.) Kozličić, M., Gli Uscocchi di Segna e le loro imbarcazioni piratesche del XVI e XVII secolo, Cim­bas, 17, San Benedetto del Tronto, 1999., 2-22.

65. (43.) Kozličić, M., Izmjere dubina istočnog Jadrana tijekom 16.-19. stoljeća, u: Z. Gržetić (ur.), 2. Hr­vat­ska konferencija o vodama. Hrvatske vode od Jadrana do Dunava / 2nd Croatian conference on waters. Croatian waters from the Adriatic to the Danube, Zbornik radova. Proceedings, Zag­reb, 1999., 325-333.

66. (44.) Kozličić, M., "Tabella" G. A. Vavassorea - tehnologijska prekretnica u pomorskoj kar­tografiji Jad­ra­­na 16. stoljeća, u: J. Plenković (ur.), The 6th International scientific conference "So­ciety and Teh­nology 99" / 6. međunarodni znanstveni skup "Društvo i tehnologija 99.", Vir­tual society - Vir­tualno društvo, Informatologia, Separat Speciale No. 8, Zagreb, 1999., 60-63.

67. (45.) Kozličić, M., Le navi di Ragusa del XV e XVI secolo, Territori e contesti d'arte, 3-4, Pasian di Pra­to (Udine), 1999., 171-193.

68. (46.) Kozličić, M., "Tabvla Sinvs Venetici" von W. Barents und ihre Geschichtlische und Geo­­gra­phi­sche Bedeutung, Geoadria, 4, Zadar, 1999., 21-32.

69. (47.) Kozličić, M., Granice Boke kotorske na geografskim kartama 17.-20. stoljeća, u: S. Obad (ur.), Hr­va­ti Bo­ke kotorske, Orebić, 1999. (2003.), 49-90.

70. (48.) Kozličić, M., Presentazioni panoramiche dell'Adriatico orientale nel corso della sto­ria, Archivio Sto­rico Italiano, 158 (583 - 1), Firenze, 2000., 119-140.

71. (49.) Kozličić, M., The defensive system of Adriatic navigation, Histria Antiqua, 6, Pula, 2000., 49-124.

72. (50.) Kozličić, M., Adriatic Sailing Routes as reported in the 14th ad 15th century Pilgrims and Travel Re­ports, Balkan Studies, 41 (1), Thessaloniki, 2000., 5-25.

73. (51.) Kozličić, M., Vjetrulje u Coronellijevu "Corso Geografico" iz 1693. godine, u: J. Plenković (ur.), The 8th International scientific con­ference "Society and Tehnology 2001" / 8. međunarodni znan­st­ve­ni skup "Društvo i te­hno­lo­gija 2001.", Informatologia, Separat Speciale No. 9, Zagreb, 2001., 173-176.

74. (52.) Kozličić, M., Pomorsko-zemljopisni položaj otoka Korčule u antici, u: B. Čečuk (ur.), Arheološka is­­traživanja na području otoka Korčule i Lastova, Zagreb, 2001., 183-188.

75. (53.) Kozličić, M. - Duplančić Leder, T., Split - A centre of the Adriatic hidrograpy and ma­ritime cartography / Split - Centar ja­dranske hidrografije i pomorske kartografije, Kar­to­gra­fi­ja i geoinformacije, 2, Zagreb, 2003., 162-176. (dvojezično).

76. (54.) Kozličić, M. - Faričić, J., The significance of Sv. Andrija Island (Svetac) on a sailing rou­te across Adriatic pre­sen­ted on old geographical maps, Geoadria, 9 (1), Zadar, 2004., 35-51.

77. (55.) Kozličić, M., Historical Development of Croatian Lands Mapping / Povijesni razvoj kar­tografiranja hr­vatskih zemalja, u: Five Centuries of Maps and Charts of Croatia. Pet sto­lje­ća geografskih i pomorskih karata Hrvatske, Zagreb, 2005., 23-44. (dvojezično).

78. (56.) Kozličić, M., Murter i kornatsko otočje na starim zemljopisnim i pomorskim kar­ta­ma, Murterski godišnjak, 2, Murter, 2004., 189-242.

79. (57.) Kozličić, M., Rezultati Beautemps-Beaupréovih istraživanja istočnojadranskih luka 1806.-1808. go­­dine, u: M. Kozličić (ur.), Luke istočnog Jadrana. Zbornik Pomorskog muzeja Orebić, 2, Orebić, 2006., 325-370.

80. (58.) Kozličić, M., Povijesni kontekst funkcioniranja istočnojadranskih luka kao po­vez­ni­ca kopnenih i po­morskih prometnih koridora, u: M. Kozličić (ur.), Luke istočnog Jadrana. Zbornik Pomorskog muzeja Orebić, 2, Orebić, 2006., 11-22.

81. (59.) Kozličić, M. - Bratanić, M., Ancient Sailing Routes on Adriatic, u: S. Čače - A. Kurilić - F. Tassaux (ur.), Les routes de l'Adriatic antique, géographie et économie / Putovi antičkog Jadrana, geografija i ekono­mi­ja, Bor­deaux - Zadar, 2006., 107-124.

82. (60.) Kozličić, M., Mornarski vježbenik u starijim izvorima pomorskog prava hrvatskog Jad­rana, Povijesni zbornik, 1-2, Osijek, 2006. (2007.), 9-16.

83. (61.) Kozličić, M. - Gržetić, Z. - Bratanić, M., Beautemps-Beaupré's research campaigns in the eastern Adriatic in 1806 and 1808 - 1809 and their significance for the development of Ad­riatic hydrography, u: W. Wilkowski - A. Mašek - V. Dušak - P. J. Halls - Z. Ustrinul - R. Pernar - V. Dadić (ur.), GIS Applications and Development, Zagreb, 2006., 5-8.

84. (62.) Kozličić, M., O ubikacijama Arribantiuma i Vellanisa iz Ptol. 3,9,3-4 / Mbi ubi­ka­cio­net e Arribantiumit dhe Vellanisit nga veprat e Ptolemeut 3,9,3-4, Kosova archaeologica - Ko­sova arkeologjike, 1, Priština, 2006., 21-63. (dvojezično).

85. (63.) Kozličić, M., Toponimia dell'Adriatico orientale nel meridionale cartografico di Char­­les François Beautemps-Beaupré, u: L. Lago - O. Selva - D. Umek (ur.), La toponomastica in Istria, Fiume e Dalmazia, 2 (1), Fi­renze - Trieste, 2009., 273-300.

86. (64.) Kozličić, M. - Faričić, J., Toponimi otoka Murtera i susjednih otočića na starim geo­graf­skim i pomorskim kartama, u: V. Skračić (ur.), Toponimija otoka Murtera, Zadar, 2009., 123-137.

87. (65.) Kozličić, M. - Faričić, J., Povijesne karte, u: V. Skračić (ur.), Toponimija otoka Murtera, Zadar, 2009., 267-286.

88. (66.) Kozličić, M., Francuski doprinos novom vojnostrateškom vrednovanju jadranskog pro­stora, u: F. Šanjek (ur.), Hrvati i Ilirske pokrajine, HAZU, Zagreb, 2010., 99-138.

89. (67.) Kozličić, M., Luka Pula i njezine značajke u priručniku 'Segelhandbuch für das Adriatische Meer' iz 1893. godine, u: M. Trogrlić - J. Vrandečić - A. Bralić - M. E. Lukšić (ur.), Zbornik Stijepa Obada, Zadar, 2011., 549-572.

90. (68.) Kozličić, M., Hrvatsko brodarstvo tijekom povijesti, Zadarska smotra, 60 (1), Zadar, 2011., 74-86.

91. (69.) Kozličić, M. - Bratanić, M. - Uglešić, S., Hrvatsko-bosanskohercegovačko raz­gra­ni­če­nje od Triplex Confiniuma do ušća Une u Savu od 17. do 20. stoljeća, u: M. Gardaš - J. Vrbošić - I. Balta (ur.), Zbornik radova s Me­đunarodnog znanstvenog skupa "Pravne i povijesne odrednice granica srednje i ju­go­is­toč­ne Europe", Osijek, 2011., 211-246.

92. (70.) Kozličić, M. - Bratanić, M. - Uglešić, S., Hrvatsko-bosanskohercegovačko raz­gra­ni­če­nje na Pounju od 17. do 20. stoljeća prema izvornoj kartografskoj građi / The demarcation bet­­ween Croatia and Bosnia and Herzegovina in the Una region from the 17th to the 20th cen­tu­ry accor­ding to original cartographic material, Geoadria, 16 (1), Zadar, 2011., 27-91. (dvo­je­zično).

93. (71.) Tuno, N. - Mulahusić, A. - Kozličić, M. - Orešković, Z., Border Reconstruction of Bos­nia and Herzegovina's Access to of Adriatic Sea at Sutorina by Consulting Old Maps / Re­kon­strukcija granice sutorinskog izlaza Bosne i Hercegovine na Jadransko more s pomoću sta­rih geografskih karata, Kartografija i geoinformacije, 16, Zagreb, 2011., 26-55. (dvojezično).

94. (72.) Kozličić, M. - Faričić, J. - Uglešić, S., Geografska osnova navigacije Velebitskim ka­nalom prema Senjskom peljaru iz 1639. godine / Geographical basis of navigation along the Ve­lebit Chanel according to 1639 Senjski peljar, Geoadria, 17 (1), Zadar, 2012., 45-71. (dvo­jezično).

95. (73.) Kozličić, M. - Faričić, J. - Uglešić, S., Luke i lučice velebitskog Podgorja prema hr­vatskoj varijanti Senjskog peljara iz početka XVII. stoljeća, Radovi Zavoda za povijesne zna­nosti HAZU u Zadru, 54, Zadar, 2012., 69-123.

96. (74.) Kozličić, M., Adriatic Sea Routes from the Antiquity to the Early Modern Age, His­tria antiqua, 21, Pula, 2012., 13-20.

97. (75.) Kozličić, M., Luka Pula u plovidbenim priručnicima na raskrižju 18. i 19. stoljeća, u: I. Jurković (ur.), Bertošin zbornik. Zbornik u čast Miroslava Bertoše, 2, Pula - Pazin, 2013., 453-490.

98. (76.) Kozličić, M., Pomorske karte i plovidbeni priručnici istočnog Jadrana tijekom po­vi­jesti / The eastern Adriatic nautical charts and pilot books throughout history, Miscellanea Hadriatica et Mediterranea, 1, Zadar, 2013., 171-199. (dvojezično).

99. (77.) Kozličić, M., Veli Rat u Pîrî Reisovom "Plovidbenom priručniku Sredozemlja" s po­četka 16. stoljeća, u: A. Uglešić - J. Faričić (ur.), Veli Rat, Zadar, 2013., 245-249.

100. (78.) Kozličić, M., Veli Rat i njegovo značenje u dužobalnim i prekomorskim plovidbama Jad­ranom u peljarima 17.-20. stoljeća, u: A. Uglešić - J. Faričić (ur.), Veli Rat, Zadar, 2013., 251-279.

101. (79.) Kozličić, M. - Uglešić, S., Senj u peljarima Jadrana od kraja 18. do kraja 19. stoljeća, Senj­ski zbornik, 40, Senj, 2013., 547-582.

102. (80.) Kozličić, M. - Mlinarić, D. - Andrić, D., Zadarski akvatorij u Pîrî Reisovoj Knjizi pomorstva iz 1526. godine: Pomorsko-geografske slike dijela hrvatskoga Jadrana / The Zadar maritime zone in Pîrî Reis' Book of Navigation of 1526: maritime and geographical images of part of the Croatian Adriatic, Geoadria, 20 (2), Zadar, 2015., 119-147. (dvo­jezično).

103. (81.) Tuno, N. - Topoljak, J. - Mulahisić, A. - Kozličić, M., Kartografski prikazi sakralnih objekata i groblja na katastarskim planovima stare izmjere Bosne i Hercegovine / Cartographic depiction of religious buildings and cemeteries on cadastal maps created during the first cadastal survey of Bosnia and Herzegovina, Geoadria, 20 (2), Zadar, 2015., 175-214. (dvo­jezično).

104. (82.) Kozličić, M., Tisućljeća istočno-jadranskog brodarstva, u: Z. Radić (ur.), More - Hrvatsko blago, Zagreb, 2016., 67-79. (https://morehrvatskoblago.wordpress.com/); (Internetsko izdanje zbornika radova).

105. (83.) Kozličić, M., Pomorske karte i plovidbeni priručnici istočnog Jadrana tijekom povijesti, u: Z. Radić (ur.), More - Hrvatsko blago, Zagreb, 2016., 432-445. (https://morehrvatskoblago.wordpress.com/); (Internetsko izdanje zbornika radova).

106. (84.) Kozličić, M. - Rotunno, C., Das "Segelhanbuch für das Adriatische Meer" aus dem Jahre 1893 und seine Be­de­u­tung für eine sichere Überfahrt, u: A. Pavić Pintarić - A. Stojić (ur.), Kroatiens Küste im Lichte der Habsburgermonarchie, New Academic Press, Wien, 2017., 161-182.

107. (85.) Kozličić, M. - Uglešić, S., Changes in the level of magnetic declination in the Adriatic from 1806 to 1995 - A contribution to the history of Adriatic seafaring / Promjene razine magnetske deklinacije na Jadranu 1806. - 1995. godine - Prilog povijesti jadranskog pomorstva, Geodetski glasnik, 51 (48), 2017., 5-49. (dvo­jezično).

108. (86.) Kozličić, M., Dubički arhiđakonat na starim geografskim kartama 16. i početka 17. stoljeća, u: M. Aničić (ur.), Dubički arhiđakonat u razvijenom srednjem vijeku i njegovi tragovi kroz kasnija stoljeća, Banja Luka, 2018., 63-97.

109. (87.) Kozličić, M., Vela and Mala Palagruža - Diomediae insulae / Vela i Mala Palagruža - Diomediae insulae, Geodetski glasnik, 49., Sarajevo, 2018., 5-27. (dvo­jezično).

110. (88.) Kozličić, M., Od Lopsike do Svetog Jurja: 700 godina od prvoga prikaza Sv. Jurja na geografskim kartama / From Losica to Sveti Juraj: 700 years since the first representation of Sveti Juraj on geographiv maps, Miscellanea Hadriatica et Mediterranea, 5., Zadar, 2018., 181-202. (dvo­jezično).

111. (89.) Kozličić, M., Splitska luka u peljarima od kraja 18. do kraja 19. stoljeća, u: N. Cambi – A. Duplančić (ur.), Pomorski Split do početka XX. stoljeća. Zbornik radova s međunarodnog skupa održanog u Splitu 26. i 27. rujna 2016., Književni krug – Split, Split, 2019., 11-53.

112. (90.) Kozlliçiq, M., Vela e Mala Palagruža (Pallagruzha e Madhe dhe e Vogël) - Ishujt e Diomedit, Gjurimime Histori, 49., Priština, 2019., 49-72 (albanski).

113. (91.) Kozličić, M., Geostrateški položaj Banovine Bosne krajem 12. stoljeća, Geodetski glasnik, 51., Sarajevo, 2020., 26-48.

114. (92.) Kozličić, M. – Bratanić, M., Adriatic navigation routes in antiquity, N. Borteletto (ed.), ADRION, Charter routes from antiquity to modern times, University of Zadar (CRO); University of Teramo (IT); Homeless Book - Faenza (IT), EBOOK, 2021., 25-38.

1.6. Sažeci referata sa znanstvenih skupova

115. (01.) Kozličić, M., Obalna linija Istre u svjetlu hidroarheoloških istraživanja, Oba­vijesti Hr­­vat­skog arheološkog društva, 2, Zagreb, Hrvatsko arheološko društvo, 1982., 16-17.

116. (02.) Kozličić, M., Stoljeća slobodarstva senjskih pomoraca, Bilten općine Senj, 7, Senj, Grad­ski muzej, 1982., 45-47.

117. (03.) Kozličić, M., K povijesnom kontekstu Nezakcija / Contributio al contesto storico su Ne­sazio, u: An­tič­ki Nezakcij u povijesti i kulturi Istre / Nesazio antica nella cultura e storia dell'Istria, Ma­te­ri­jali, 3, Pula, Povijesno društvo Istre, 1983., 23-24 i 69-70. (dvojezično).

118. (04.) Kozličić, M., Neki rezultati historijsko-geografske analize 24. poglavlja Pseudo-Ski­la­­kova Peripla, u: Antički temelji naše suvremenosti, Zagreb, Latina et Graeca, 1986., 28.

119. (05.) Kozličić, M., Otok Palagruža na antičkim pomorskim putovima, u: Stručno-znan­st­ve­ni skup Pa­la­gru­ža. Povodom 100 godina meteoroloških mjerenja i motrenja na otoku Pa­la­gru­ži, Split, Hidrometeorološki zavod, 1995., 8.

120. (06.) Kozličić, M., Obrambeni sustavi jadranske plovidbe / Defence Systems on Adriatic Wa­terways, u: Me­đunarodno arheološko savjetovanje. Obrambeni sustavi kroz stoljeća / In­ter­national Ar­chae­ological Symposium. Defence Systems Through History, Materijali, 11, Pu­­la, Međunarodni istraživački centar za arheologiju, 1999., 22-23 i 80-81. (dvojezično).

121. (07.) Kozličić, M., Povijest hrvatskog pomorstva, u: I. kongres hrvatskih povjesničara - Hr­­vatski na­cio­nal­ni i državni identitet i kontinuitet, Zagreb, Hrvatsko povijesno društvo, 1999., 73-75.

122. (08.) Kozličić, M. - Bratanić, M., Ancient Sailing Routes in Adriatic, u: Komunikacije an­­tič­kog Jadrana (2. st. pr. Kr. - 7. st. po Kr.): Geografija i ekonomska povijest / Les routes de l'Adriatique antique (IIe s. a. C. - VIIe s. p. C.): Géographie et histoire économique / Le rotte dell'Adriatico antico (II sec. a. C. - VII sec. d. C.): Geografia e storia economica, Zadar, Filozofski fakultet, 2001., 11-13.

123. (09.) Kozličić, M., Razvitak hidrografskih spoznaja u kontekstu povišenja učestalosti jad­ran­skih naviga­ci­­ja tijekom starog vijeka / Development of Hydrographic Notions in the Con­te­xt of an Increased Frequency of Adriatic Navigations During the Antiquity, u: Voda kao izvor ži­vota / Water as a source of life, Pula, Međunarodni istraživački centar za arheologiju, 2001., 32 i 83-84. (dvojezično).

124. (10.) Kozličić, M., Vjetrulje u Coronellijevu "Corso geografico" iz 1693. godine / The wind-roses in Coronelli's "Corso geografico" published in 1693., Informatologia, 34 (3-4), Zag­reb, Hrvatsko komunikološko društvo, 2001., 183 i 309. (dvojezično).

125. (11.) Kozličić, M., Beaupré's contribution to Eastern Adriatic Hidrography in 1806 and 1808-1809, u: Glasnik ZRC Koper, Koper, Znanstveni raziskovni center, 2005., 70-71.

126. (12.) Kozličić, M., Pomorske karte i plovidbeni priručnici Jadrana tijekom povijesti, u: Kar­tografija, geoinformacije i more, Zagreb, Hrvatsko geografsko društvo, 2007., 17-19.

127. (13.) Kozličić, M., Francuski doprinos novom vojnostrateškom vrednovanju jadranskog pro­stora, u: Hrvati i Ilirske provincije, Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009., 39-40.

128. (14.) Kozličić, M. - Bratanić, M. - Uglešić, S., Hrvatsko-bosanskohercegovačko raz­gra­ni­če­nje od Triplex Confiniuma do ušća Une u Savu od 17. do 20. stoljeća (Razgraničenje Hr­vat­ske s BiH u svjetlu kartografskog materijala i međunarodnih ugovora, s posebnim obzirom na raz­graničenje ličkih, kordunaških i banijskih područja na hrvatskoj, te NW dijela Bosanske kra­jine na bosanskohercegovačkoj strani) / The delimitation of Croatia and Bosnia and Her­ze­­go­­vina from Triplex Confinium to Confluence of Una to Sava from 17th to 20th Century (The de­­limitation of Croatia and Bosnia and Herzegovina in the light of cartographic material and in­ter­national treaties with special attention to delimitation of Lika, Kordun and Banija area, and NW part of Bosnian Krajina on the side of Bosnia and Herzegovina), u: Me­đu­na­rodni znan­­stveni skup "Pravne i povijesne odrednice granica srednje i jugoistopčne Europe", Osi­­jek, Sveučilište "Josipa Jurja Strossmayera", 2010., 55-60. (dvojezično).

129. (15.) Kozličić, M. - Kozličić, I., Pomorsko-geografski i botanički aspekti Biokova u pu­to­pis­nim, geografskim i drugim djelima 18. i 19. stoljeća / Maritime-geographical and Bota­ni­cal As­pects of Biokovo in Travel, Geographical and Other Works of the 18th - 19th Cen­tu­ries, u: Znan­stveno-stručni skup "Biokovo na razmeđi milenija: razvoj parka prirode u 21. sto­ljeću" / Sci­entific and professional meeting "Biokovo at the turn of the millennium - the de­velopment of Nature Park in the 21st century". Knjiga sazetaka - Books of Abstracts, Ma­karska, Javna us­ta­nova "Park prirode Biokovo" - Public Institutions "Nature Park Biokovo", 2011., 95-97. (dvo­jezično).

130. (16.) Kozličić, M., Jadranske plovidbene rute od staroga do prvih stoljeća novoga vijeka / Ad­riatic Sea routes from the Antiquity to the Early Modern Age, u: Međunarodno arheo­loško sav­jetovanje "Navigare necesse est: Od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka" / In­ter­na­tio­nal Ar­chae­ological Symposium "Navigare necesse est: from Prehistory to the Early Middle Ages, Materijali 23, Pula, Međunarodni istraživački centar za arheologiju, 2011., 19-21 i 103-105. (dvojezično).

131. (17.). Kozličić, M. - Bralić, A., Problems of Credibility of Dalmatian parish regis­te­rs in the first half of the 19th century / Problemi verodostojnosti dalmatinskih županijskih knjig v prvi polovici 19. stoletja, u: Glasnik ZRC Koper, Koper, Znanstveni raziskovni center, 17 (6), Ko­per, 2012., 24-25. (dvojezično).

132. (18.). Kozličić, M. - Mlinarić, D., Zadarski akvatorij u Pîrî Reisovom Plo­vid­benom priručniku iz 1526. godine, u: M. Lapaine (ur.), 9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije, Zadar, Hr­vatsko kartografsko društvo - Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru - Hrvatsko geo­graf­sko društvo, Zadar, 2013., 31.

133. (19.) Kozličić, M., Split u peljarima Jadrana od kraja 18. do početka druge polovice 20. stoljeća, u: N. Cambi – A. Duplančić – D. Rudolf – J. Vrandečić (ur.), Znanstveni skup Pomorski Split do početka XX. stoljeća, Knjiga sažetaka, Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu, Split, 2016., 19-21.

134. (20.) Kozličić, M., Tijek pomorske bitke kod Visa 1866. godine / The Course of the Battle of Lissa in 1866, u: K. Hrvatić (ur.), Međunarodni znanstveni skup 150. obljetnica Viškog boja. Knjiga sažetaka, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu - Društvo za zaštitu kulturne baštine u Splitu - Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru, Split - Vis, 2016., 18-21.

135. (21.) Kozličić, M., Od Kronova mora, preko Adrijatičkog zaljeva i mora, do Jadranskoga mora, u: D. Radić (ur.), Znanstveni skup Naše more – Mare nostrum (1069. – 2019.) prigodom 950. obljetnice prvog spomena Jadrana "našim morem", Hrvatski pomorski muzej, Split – Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU, Split, Split, 2019., 10.

136. (22.) Kozličić, M., Geostrateški položaj Banovine Bosne krajem 12. stoljeća, u: E. Mutapčić (ur.), Naučni skup "830 godina povelje bana Kulina“ – Knjiga sažetaka, Naučno društvo pravnika, Tuzla - Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 2019., 1-4.

2. STRUČNI RADOVI

2.1. Knjige, brošure i katalozi

137. (01.) Kozličić, M., Moj garnizon Pula. Narodni heroj poručnik bojnog broda Sergej Mašera. Narodni he­roj Karlo Rojc, Mornarički nastavni centar, Pula, 1983., 60 stranica.

138. (02.) Kozličić, M., Moj garnizon Pula, Mornarički nastavni centar, Pula, 1985., 48 stra­nica.

139. (03.) Kozličić, M., Razvoj torpednog oružja na istočnoj obali Jadrana, Katalog izložbe, Voj­no­po­mor­ski muzej, Split, 1990., 41 stranica.

140. (04.) Kozličić, M., Plovidba antičkim Jadranom, VINC, Beo­grad, 1990., 93 str.

141. (05.) Kozličić, M., Brod istočne obale Jadrana u starom i srednjem vijeku, Katalog iz­ložbe, Muzej Ka­štela, Kaštel Novi, 1991., 46 stranica.

142. (06.) Kozličić, M. - Lozić, V., Starije zemljopisne karte u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu, Sveučilišna knjižnica, Split, 1994., 64 st­r.

143. (07.) Kozličić, M., Hrvatsko more, Katalog izložbe, Javno vodoprivredno poduzeće "Hr­vat­ske vo­de", Split, 1996., 16 stranica.

144. (08.) Kozličić, M., Naše more, Katalog izložbe, Gradski muzej, Senj, 1996., 16 stranica.

145. (09.) Kozličić, M., Brod pod hrvatskim stijegom, Katalog izložbe, Gradski muzej, Ma­karska, 1997., 6 stranica.

146. (10.) Kozličić, M. - Verle, L., Starohrvatski brod / Old Croatian ship, Vila Velebita, Sp­lit, 1998., 40 str. (dvojezično).

147. (11.) Kozličić, M. - Duplančić Leder, T., Split. Centar jadranske hidrografije i pomorske kartografije, Hrvatski hidrografski institut, Split, 2003., 12 stranica.

148. (12.) Kozličić, M. et alli, La tradición marítima en el Adriático croata, Katalog izložbe, Mi­nistarstvo kulture Republike Hrvatske, Zagreb, 2008., 147 stranica.

149. (13.) Kozličić, M. et alli, La tradición marítima en el Adriático croata, Deplijan, Ministarstvo kulture Re­pub­like Hrvatske, Zaragoza, 2008., 8 stranica.

2.2. Priređene knjige

150. (01.) Kozličić, M., Odabrane studije i članci iz povijesti hrvatskog pomorstva, Skripta za stu­dente, sv. 1-2, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2003., 500 stranica.

2.3. Nastavni planovi i programi

151. (01.) Kozličić, M. (redaktor i autor), Nastavni plan i program poslijediplomskog ma­gis­tar­skog i doktorskog studija "Povijest hrvatskog pomorstva", Filozofski fakultet, Zadar, 1998.

152. (02.) Kozličić, M. (redaktor i autor), Nastavni plan i program preddiplomskoga i diplom­skog studija povijesti, Odjel za povijest - Sveučilište u Zadru, Zadar, 2005.

153. (03.) Kozličić, M. - Faričić, J. (redaktori i autori), Nastavni plan i program posli­jedip­lom­skog doktorskog studija "Jadran - poveznica među kontinentima", Odjel za povijest i Od­jel za geografiju - Sveučilište u Zadru, Zadar, 2010.

154. (04.) Kozličić, M. - Magaš, D., Jadran - poveznica među kontinentima. Vodič za studente / Adriatic - A Link between Continents. Guide for students, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2017. (dvojezično)

2.4. Članci, feljtoni, osvrti, prikazi, predgovori

2.4.1. Recenzije

155. (01.) Kozličić, M., Novi poticaj istraživanju povijesti Mornarice NOVJ, Mornarički glas­nik, 3, Be­o­grad, 1989., 485-487.

156. (02.) Kozličić, M., Originalna "rendićevska metoda", Slobodna Dalmacija, Split, 20. 5. 1990.

157. (03.) Kozličić, M., Rodoslovlje Felića, u: B. S. Felić, Felić. Porodično stablo, Bihać, 2001., 3-6.

158. (04.) Kozličić, M., Impresije uz knjigu "Dupanovići" autora Ibrahima Dupanovića Crnog, u: I. Du­pa­no­vić, Dupanovići, Bihać, 2002., 342-344.

159. (05.) Kozličić, M., Predgovor knjizi Minski rat u Bosni i Hercegovini autora Fadila Ha­sa­nagića, u: F. Hasanagić, Minski rat u Bosni i Hercegovini, Bihać, 2006., 3-4.

160. (06.) Kozličić, M., Recenzija knjige "Hamdija Pozderac - žrtva vremena", u: S. Hrnjica, Ham­dija Pozderac - žrtva vremena, Bihać, 2010., 227-228.

161. (07.) Kozličić, M. - Bralić, A., Vojništvo Dalmacije 19. stoljeća u novoj knjizi Tade Or­šo­lića, Zadarska smotra, godište 63, br. 1-2, Zadar, 2014., 316-318.

2.4.2. Osvrti, uvodnici

162. (01.) Kozličić, M., O nekim pitanjima znanstvenog djelovanja i rada, Obavijesti Hr­vat­skog arheološkog druš­tva, 1, Zagreb, 1983., 34-35.

163. (02.) Kozličić, M., Mikroračunala i njihova primjena u arheologiji i povijesti, Obavijesti Hr­vatskog ar­he­ološkog društva, 3, Zagreb, 1986., 71-72.

164. (03.) Kozličić, M., Jučer, danas i sutra našeg pomorca, Slobodna Dalmacija, Split, 16. 9. 1991.

165. (04.) Kozličić, M., Modeli, brodovi i sv. Nikola. Uz izložbu modela brodova u povodu blag­dana sv. Ni­ko­le u splitskoj crkvi Gospe od Pojišana, Slobodna Dalmacija, Split, 7. 12. 1991.

166. (05.) Kozličić, M., Pomorac i znanstvenik. In memoriam kapetan Stjepan Vekarić, Slo­bod­na Dal­ma­ci­ja, Split, 8. 12. 1991.

167. (06.) Kozličić, M., Kapetan Stjepan Vekarić (1917-1991), pomorac, znanstvenik i en­ci­klo­pedist, Dub­rov­nik, 1, Dubrovnik, 1992., 184-185.

168. (07.) Kozličić, M., Kolumbo u Splitu. Uz izložbu brodskih modela u splitskoj Znan­st­ve­noj knjižari, Slo­bodna Dalmacija, Split, 17. 8. 1992.

169. (08.) Kozličić, M., Cjelovita povijest brodogradnje otoka Lošinja od 1823. do 1915. godine dr. sc. Julijana Sokolića i njezino značenje, u: J. Sokolić, Povijest brodogradnje otoka Lo­šinja od 1823. do 1915. godine, Glosa d.o.o., Mali Lošinj - Rijeka, 2012., 9-14.

170. (09.) Kozličić, M., Julijano Sokolić i njegov znanstveno-stručni prinos povijesti cresko-lo­šinjskog arhipelaga, s težištem na povijesti lošinjske brodogradnje, u: J. Sokolić, Povijest brodogradnje otoka Lošinja od 1823. do 1915. godine, Glosa d.o.o., Mali Lošinj - Rijeka, 2012., 393-399.

171. (10.) Kozličić, M. - Kurilić, A., Uvodnik / Introduction, Miscellanea Hadriatica et Me­di­terranea, 1, Zadar, 2013, 3-4. (dvojezično).

172. (11.) Kozličić, M., Uz posvetu prvoga broja znanstvenog časopisa Miscellanea Hadriatica et Mediterranea Franji Smiljaniću, znanstveniku i sveučilišnom profesoru / On the dedication of the first number of the scientific journal Miscellanea Hadriatica et Me­di­te­rranea to Franjo Smiljanić, scolar and universiry professor, Miscellanea Hadriatica et Medi­te­rranea, 1, Zadar, 2013, 7-13. (dvojezično).

173. (12.) Kozličić, M., Bibliografija stručnih i znanstvenih radova prof. dr. sc. Franje Smi­lja­nića / Bibliography of professional articles and original scientific papers writter by Franjo Smi­ljanić, Miscellanea Hadriatica et Mediterranea, 1, Zadar, 2013, 15-16. (dvojezično).

174. (13.) Kozličić, M., Svjetlo kao putokaz u tami, u: J. Gašpar, Legende svjetla, Samobor, 2017, 12-17.

2.4.3. Valorizacija kulturne baštine

175. (01.) Kozličić, M., Helenistička luka Resnik, Slobodna Dalmacija, Split, 30.-31. 3. 1991.

176. (02.) Kozličić, M., Brodovlje na zavjetnim darovima pomoraca u crkvi Gospe od Po­ji­ša­na, u: Svetište Go­s­pe od Pojišana, Split, 1993., 58-62.

177. (03.) Kozličić, M., Hrvatski brod tijekom stoljeća (I. dio), Hrvatski vojnik, 53, Zagreb, 17. 12. 1993., 102-103.

178. (04.) Kozličić, M., Hrvatski brod tijekom stoljeća (II. dio), Hrvatski vojnik, 55, Zagreb, 14. 1. 1994., 100-102.

179. (05.) Kozličić, M., Brodovlje na zavjetnim darovima pomoraca u crkvi Gospe od Po­ji­ša­na, u: Svetište Go­spe od Pojišana, Split, 1994., 58-62.

2.4.4. Feljtoni

180. (01.) Kozličić, M., Mitska naseobina Kolšana (Stari Nezakcij i mlada Pola. Uz 80. go­dišnjicu otkrića starog Nezakcija), Vjesnik, Za­greb, 5. 12. 1982.

181. (02.) Kozličić, M., Dvije Pule (Stari Nezakcij i mlada Pola. Uz 80. godišnjicu otkrića sta­rog Nezakcija), Vjesnik, Za­greb, 6. 12. 1982.

182. (03.) Kozličić, M., Što kažu legende (Stari Nezakcij i mlada Pola. Uz 80. godišnjicu ot­krića starog Nezakcija), Vjesnik, Za­greb, 7. 12. 1982.

183. (04.) Kozličić, M., Ptolomej nije zaboravio (Stari Nezakcij i mlada Pola. Uz 80. go­diš­njicu otkrića starog Nezakcija), Vjesnik, Za­greb, 8. 12. 1982.

184. (05.) Kozličić, M., Impozantni arheološki nalazi (Stari Nezakcij i mlada Pola. Uz 80. go­dišnjicu otkrića starog Nezakcija), Vjesnik, Za­greb, 9. 12. 1982.

185. (06.) Kozličić, M., "Tajanstvena" Istra (Stari Nezakcij i mlada Pola. Uz 80. godišnjicu ot­krića starog Nezakcija), Vjesnik, Za­greb, 10. 12. 1982.

186. (07.) Kozličić, M., Livije ne zna za Polu (Stari Nezakcij i mlada Pola. Uz 80. godišnjicu ot­krića starog Nezakcija), Vjesnik, Za­greb, 11. 12. 1982.

187. (08.) Kozličić, M., Drevni Grci na Jadranu (Iz naše najstarije pomorske prošlosti), Front, Beo­­grad, 27. 9. 1985.

188. (09.) Kozličić, M., Prvi peljar is­toč­nog Jadrana (Iz naše najstarije pomorske prošlosti), Front, Beo­grad, 4. 10. 1985.

189. (10.) Kozličić, M., Geografi i kartografi (Iz naše najstarije pomorske prošlosti), Front, Beo­­grad, 11. 10. 1985.

190. (11.) Kozličić, M., Klaudije Ptolomej i istočni Jadran (Iz naše najstarije pomorske proš­losti), Front, Beo­grad, 18. 10. 1985.

191. (12.) Kozličić, M., Električna riba na uzdi (Kako je rođen torpedo), Front, Beograd, 7. 9. - 5. 10. 1990.

192. (13.) Kozličić, M., Burni život "Spasioca obale" (Kako je rođen torpedo), Front, Beo­grad, 14. 9. 1990.

193. (14.) Kozličić, M., Pouzdani čuvar teritorijalnih voda (Kako je rođen torpedo), Front, Beo­grad, 5. 10. 1990.

194. (15.) Kozličić, M., Od "Spasioca oba­le" do torpeda (Trinaest decenija razvitka torpeda na ju­go­slavenskoj obali Jadrana), Čuvar Jadrana, Split, 1. 9. 1990.

195. (16.) Kozličić, M., Od prve do druge generacije torpeda (Trinaest decenija razvitka tor­pe­da na jugoslavenskoj obali Jadrana), Čuvar Jadrana, Split, 1. 10. - 1. 12. 1990.

196. (17.) Kozličić, M., Razvoj torpednog oružja do da­nas (Trinaest decenija razvitka torpeda na jugoslavenskoj obali Jadrana), Čuvar Jadrana, Split, 1. 12. 1990.

197. (18.) Kozličić, M., Tisućljeće hrvatskog brodovlja. Mali brodovi - dokaz miroljubivosti, Ve­černji list, Zag­reb, 24. 4. - 9. 5. 1992.

2.4.5. Leksikografski članci

198. (01.) Kozličić, M., Ptolomej, Kl., Pomorski leksikon, Zagreb, 1990., s.v.

199. (02.) Kozličić, M., Pseudoskilaks, Pomorski leksikon, Zagreb, 1990., s.v.

200. (03.) Kozličić, M., Pseudoskimnos, Pomorski leksikon, Zagreb, 1990., s.v.

201. (04.) Kozličić, M., Brod, brodovlje, Hrvatski leksikon, 1, Zagreb, 1996., 157 + Tabla V.

202. (05.) Kozličić, M., Bark, Hrvatska tehnička enciklopedija, 1, Zagreb, 2018., 42-43.

203. (06.) Kozličić, M., Brik, Hrvatska tehnička enciklopedija, 1, Zagreb, 2018., 63.

204. (07.) Kozličić, M., Brodovi na vesla i jedra, Hrvatska tehnička enciklopedija, 1, Zagreb, 2018., 119-122.

205. (08.) Kozličić, M., Filjuga, Hrvatska tehnička enciklopedija, 1, Zagreb, 2018., 195.

206. (09.) Kozličić, M., Galijica, Hrvatska tehnička enciklopedija, 1, Zagreb, 2018., 206.

207. (10.) Kozličić, M., Galijun, Hrvatska tehnička enciklopedija, 1, Zagreb, 2018., 206-207.

208. (11.) Kozličić, M., Goleta, Hrvatska tehnička enciklopedija, 1, Zagreb, 2018., 209.

209. (12.) Kozličić, M., Grip, Hrvatska tehnička enciklopedija, 1, Zagreb, 2018., 218-219.

210. (13.) Kozličić, M., Karaka, Hrvatska tehnička enciklopedija, 1, Zagreb, 2018., 297-298.

211. (14.) Kozličić, M., Kekija, Hrvatska tehnička enciklopedija, 1, Zagreb, 2018., 300.

212. (15.) Kozličić, M., Koka, Hrvatska tehnička enciklopedija, 1, Zagreb, 2018., 304.

213. (16.) Kozličić, M., Kondura, Hrvatska tehnička enciklopedija, 1, Zagreb, 2018., 307.

214. (17.) Kozličić, M., Krčki jedrenjak, Hrvatska tehnička enciklopedija, 1, Zagreb, 2018., 320.

215. (18.) Kozličić, M., Kuter, Hrvatska tehnička enciklopedija, 1, Zagreb, 2018., 326.

216. (19.) Kozličić, M., Liburna, Hrvatska tehnička enciklopedija, 1, Zagreb, 2018., 329.

217. (20.) Kozličić, M., Marsiljana, Hrvatska tehnička enciklopedija, 1, Zagreb, 2018., 370-371.

218. (21.) Kozličić, M., Nava, Hrvatska tehnička enciklopedija, 1, Zagreb, 2018., 415-416.

219. (22.) Kozličić, M., Omiška strijela, Hrvatska tehnička enciklopedija, 1, Zagreb, 2018., 432-433.

220. (23.) Kozličić, M., Pataka, Hrvatska tehnička enciklopedija, 1, Zagreb, 2018., 454-455.

221. (24.) Kozličić, M., Pulaka, Hrvatska tehnička enciklopedija, 1, Zagreb, 2018., 526-527.

222. (25.) Kozličić, M., Sagena, Hrvatska tehnička enciklopedija, 1, Zagreb, 2018., 579.

223. (26.) Kozličić, M., Senjske uskočke brodice, Hrvatska tehnička enciklopedija, 1, Zagreb, 2018., 587-588.

224. (27.) Kozličić, M., Serilija, Hrvatska tehnička enciklopedija, 1, Zagreb, 2018., 588.

225. (28.) Kozličić, M., Šambek, Hrvatska tehnička enciklopedija, 1, Zagreb, 2018., 632.

226. (29.) Kozličić, M., Tartana, Hrvatska tehnička enciklopedija, 1, Zagreb, 2018., 648-649.

2.4.6. Kalendari kao osobit vid populariziranja rezultata znanstvenoga istraživanja

227. (01.) Kozličić, M., Povijesni zemljovidi / Ancient Maps, Državni hidrografski in­sti­tut Re­publike Hrvatske, Split, 1995. (dvojezični komentar: hrvatski i en­gle­ski).

228. (02.) Kozličić, M., 1700 godina Dioklecijanove palače i grada Splita na povijesnim zem­ljo­vidima / 1700 years of the Diocletian's palace and the town of Split on ancient maps, Dr­žavni hidrografski institut Republike Hrvatske, Split, 1996. (dvojezični komentar: hrvatski i en­­gle­ski).

229. (03.) Kozličić, M., Hrvatske zemlje na starim zemljovidima / Croatia on ancient maps, Dr­žavni hidrografski institut Republike Hrvatske, Split, 1997. (dvojezični komentar: hrvatski i en­gle­ski).

230. (04.) Kozličić, M., Panorame Dalmacije - Giuseppe Rieger / I panorami della Dalmazia di Giuseppe Rie­ger / The Panoramas of Dalmatia by Giuseppe Rieger / Dalmatienpano­ra­men von Giuseppe Rie­ger, Državni hidrografski institut Republike Hrvatske, Sp­lit, 1999. (čet­ve­rojezični komentar: hrvatski, talijanski, en­gle­ski, njemački).

2.4.7. Članci u kojima se populariziraju rezultati znanstvenih istraživanja

231. (01.) Kozličić, M., Smjeli čovjek na podmornici "Smeli", Vjesnik, Zagreb, 23. 5. 1982.

232. (02.) Kozličić, M., Čas istorije u Puli. Uz 40-godišnjicu junačke smrti Karla Rojca, Glas, Ba­nja Luka, 31. 5. 1982.

233. (03.) Kozličić, M., Sjećanje na heroja, Čuvar Jadrana, Split, 15. 7. 1982.

234. (04.) Kozličić, M., Istraživanje i dokumenti (1), Vjesnik, Zagreb, 12. 7. 1982.

235. (05.) Kozličić, M., Istraživanje i dokumenti (2), Vjesnik, Zagreb, 19. 7. 1982.

236. (06.) Kozličić, M., Narodni heroj Karlo Rojc, Front, Beograd, 2. 7. i 20. 8. 1982.

237. (07.) Kozličić, M., Prva pomorska bitka na Jadranu, Front, Beograd, 15. 10. 1982.

238. (08.) Kozličić, M., Život za ideale. Kako je prije 43 godine potopljen razarač "Zagreb", Front, Beograd, 13. 4. 1983.

239. (09.) Kozličić, M., Sjećanje na heroja. Svečanost u kasarni "Karlo Rojc" u Puli, Nedjeljni Glas, Banja Luka, 21.-22. 5. 1983.

240. (10.) Kozličić, M., Rado prihvaćeno glasilo, Vojnopolitički informator, 7, Beograd, 1983., 46-48.

241. (11.) Kozličić, M., Pomorska orijentacija antičke Salone. Raskršće antičkih putova, Ka­ra­ka, 1-2, Za­greb, 1988., 16-17.

242. (12.) Kozličić, M., Od Kronova do Jadranskog mora, Čuvar Jadrana, Split, 1. 7. 1990.

243. (13.) Kozličić, M., Pronalazači "ribe - oružja", Slobodna Dalmacija, Split, 24. 8. 1990.

244. (14.) Kozličić, M., Tisućljeće hrvatskog brodovlja. Plovidba u budućnost, Večernji list, Zag­reb, 15. 3. 1992.

245. (15.) Kozličić, M., Hrvatsko brodovlje - baština čovječanstva, Brodogradnja, 3-4, Zag­reb, 1992., 157-159.

246. (16.) Kozličić, M., Od Kronosovega do Jadranskega morja, Primorska srečanja, 170-171, Nova Go­rica, 1995., 486-488.

247. (17.) Kozličić, M., Hrvatski jedrenjaci i veslarke. Povijesni razvitak hrvatskih jedrenjaka i veslarki, u: 2. hrvatska ocjenska izložba maketa brodova "Rijeka 1997", Rijeka, 1997., 4-10.

2.4.8. Angažirani članci

248. (01.) Kozličić, M., Časnici i oficiri, Slobodna Dalmacija, Split, 30. 9. 1991.

249. (02.) Kozličić, M., Mladić "preko veze" do čina generala! Vojno-politički komentar, Ned­jeljna Dal­ma­ci­ja, Split, 10. 10. 1991.

250. (03.) Kozličić, M., Sindrom crnog mercedesa. Manipulacije - specijalna djelovanja u ra­tu, Nedjeljna Dal­ma­cija, Split, 24. 10. 1991.

251. (04.) Kozličić, M., Da Bihać opet bude Bihać, u: H. Dedić (ur.), Amanet, Bihać, 2020., 158-162.

2.5. Izložbe

252. (01.) Kozličić, M., Pomorski putovi na Jadranu tijekom starog vijeka, Međunarodna kul­tu­rološka manifestacija "Knjiga Me­diterana" - Podrumi Dioklecijanove palače, Sp­lit, 1989.

253. (02.) Kozličić, M., Razvoj torpednog oružja na istočnoj obali Jadrana. Vojnopomorski mu­zej, Split - Tvrđava Gripe, Split, 1990.

254. (03.) Kozličić, M., Brod istočne obale Jadrana u starom i srednjem vijeku, Zavičajni mu­zej Kaštela, Kaštel No­vi - Izložbeni prostor Podvorje, Kaš­tel Sućurac, 1991.

255. (04.) Kozličić, M. - Lozić, V., Starije zemljopisne karte u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu, Me­đunarodna kulturološka ma­ni­fe­sta­ci­ja "Knjiga Mediterana" - Sveučilišna knjižnica, Split - Ga­lerija um­jetnina, Split, Split, 1994.

256. (05.) Kozličić, M., Hrvatsko more, Javno vo­do­privredno poduzeće "Hrvatska vodo­pri­vre­da", Organizacijska jedinica, Split - Foyer, Hrvatsko narodno kazalište - Split, Izložba uz Svjetski dan voda i Dan Hrvatske vodoprivrede 22. 3.1996., Split, 1996.

257. (06.) Kozličić, M., Naše more, Grad­ski muzej, Senj - Izložbeni prostor, Domus, Senj, 1996.

258. (07.) Kozličić, M., Brod pod hrvatskim stijegom. Gradski muzej, Makarska, 1997.

259. (08.) Kozličić, M., Bihać na starim geografskim kartama, planovima i vedutama od kra­ja 15. stoljeća do Karlovačkog mira 1699., Arhiv Unsko-sanskog kantona, Bihać - Galerija Kan­tonalnog muzeja USK, Bihać, Bosna i Hercegovina, 2002.

260. (09.) Kozličić, M. - Duplančić Leder, T., Split - Centar jadranske hidrografije i pomor­ske kartografije, Hrvatski hidrografski institut, Split - Gliptoteka HAZU, Za­greb, 2003.

261. (10.) Kozličić, M. et alli, La tradición marítima en el Adriático croata, Ministarstvo kul­tu­re Republike Hrvatske, Zaragoza, Španjolska, 2008

262. (11.) Kozličić, M., Sjeverozapadni dio Bosne na starim geografskim kartama i planovima od 16. do kraja 19. stoljeća, Biskupija Banjalučka, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 2017.

Info

Mithad Kozličić, professor emeritus