Odjel za povijest

Izv. prof. dr. sc. Tonći Šitin

Nastavni predmeti:

 • Hrvatska povijest od 1945. god.
 • Hrvatska povijest od 1918.do 1945. god.
 • Svjetska povijest do 1945. god.
 • Književnost i povijest - interdisciplinarni pristup hrvatskoj zbilji u 20. stoljeću
 • Politika, zanosi i sudbine - Hrvatska u Jugoslaviji 20. stoljeća
 • Moje mjesto (grad ili selo) u 20. stoljeću (društvena povijest)
 • Fašizam i antifašizam na našim prostorima (hrvatsko iskustvo)

 


Životopis (curriculum vitae):

Rođen sam u Splitu. U rodnom gradu završio sam osnovnu školu i gimnaziju, fakultet i  poslijediplomski studij (držano-političke i povijesne znanosti) završio sam na Pravnom fakultetu u Zagrebu i magistrirao s temom iz povijesnih znanosti 1981.godine.

Po završenom studiju posvećujem se radu  na istraživanju  novije nacionalne povijesti, vrednujući  politička, gospodarska, kulturna i socijalna iskustva lokalne i regionalne povijesti, uglavnom u međuratnom razdoblju (19l8.- 1941.). Ranije tek naslućene probleme, koje danas držim bitnim, pokušavam obraditi prepoznavajući vezu regionalne i nacionalne povijesti u kontekstu slojevitih socijalnih istraživanja. Baštinjena dominacija političke povijesti, koja u Dalmaciji i nije rezultirala značajnijom produkcijom, polako se prevladava a kritika činjenica i raznih kontroverzi postaju imperativ rada povjesničara. Nakon istraživanja revolucionarnog subjekta, posebno sindikata u međuratnom razdoblju,   znanstvenim uključivanjem u teme regionalne povijesti s akcentom na  strukturi radnih slojeva i radničkog pokreta, u Institutu za povijest radničkog pokreta Dalmacije izabran sam za ravnatelja  Muzeja revolucije u Splitu, koji postaje središnjim muzeološkim i kulturnim punktom (organizacija brojnih izložbi, stručnih savjetovanja, muzeološki rad, predavanja i dr.).U tom sam razdoblju bio autorom više izložbi s tematikom iz suvremene hrvatske povijesti, organizirao niz rasprava, predstavljanja knjiga i stručnih skupova.

Od 1984.godine u stalnom sam radnom odnosu na Filozofskom fakultetu - Sveučilištu u Zadru, Odjelu za povijest. Najprije kao znanstveni asistent, a potom kao docent od 1987. za razdoblje najnovije nacionalne povijesti (Hrvatska povijest u XX. stoljeću), čemu je kasnije pridodana i Svjetska povijest u XX.stoljeću. Više godina predavao sam povijest na Odsjeku Kultura i turizam (Filozofski fakultet), od 2002.na  Odjelu za Informatologiju i komunikologiju Sveučilišta u ZD. Na poslijediplomskom studiju «Povijest hrvatskog pomorstva» na Sveučilištu u ZD od 2000.godine predajem predmet «Hrvatski Jadran u 20.stoljeću». 

Objavio sam preko 30 znanstvenih radova, 15-tak stručnih radova, pripremio dvije knjige za tisak, sudjelovao na više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, seminara i simpozija. Bio sam suradnik na realizaciji dva znanstvena projekta, a potom sam u dva navrata bio glavni istraživač  znanstvenoistraživačkih projekata. Kao dugogodišnji suradnik Hrvatskog radija-Split (od 1989.-2000.) realizirao sam više stotina dokumentarnih emisija, među kojima su, pored povijesnih tema, zastupljeni glazbeni, likovni i drugi prilozi i kritike. Aktivni sam glazbeni, baletni i likovni kritičar koji piše za više listova, časopisa i elektr. medije. Brojni likovni i dr. katalozi često se vezuju za povijesne teme, dodiruju kulturnu i povijesnu baštinu raznih zemalja.

Predsjednik sam Udruge za potporu Tibetu, aktivan u podršci ugnjetenim zemljama i etničkim skupinama, autor tematskih izložbi i organizator raznih skupova na te teme. Aktivist civilnog društva i član najužeg Foruma za koordinaciju udruga Splitsko-dalmatinske županije. Govorim i pišem engleski i talijanski, a služim se njemačkim i španjolskim jezikom.


Znanstveni radovi:

Knjige: «Stjepan Radić i Dalmacija», izd. Srednja Europa, Zagreb.

 (prihvaćen rukopis knjige koji ima cca 330.000 znakova, opremljen je znanstv.aparatom, tablicama i slikama. Tiskanje u izdav. programu za 2008.)

/priprema/     «Sindikalno organiziranje u Dalmaciji 1918.-1941.», pripremljena za tisak dokt.                disertacija
 

Priručnik-poglavlje:

 • «Živjeti u Splitu», dokumentarno/poslovni priručnik, izd.5Migi d.o.o.str.120, Split 1996.Glavni i odgovorni urednik i pisac poglavlja u knjizi 
 • Poglavlje o bibliografiji XX.stoljeća u knj.S.Antoljaka, Pregled Hrvatske povijesti (drugo dop.izdanje), Split, 1994. 

Znanstveni radovi:       i z b o r 

1.Prilog proučavanju izbora za Radničku komoru u Dalmaciji do 1933.godine, Pogledi, 1/ 1982, str.73-97 ;
2.Ostvarenje jedinstva radničke klase Dalmacije putem sindikalnog organiziranja i djelovanja sindikata, Pogledi , 3 / 1983, str.63-81; 
3. O razvitku omladinskog pokreta u Splitu 1941.-1942.godine, Zbornik IHRPD, 5, Split 1984, str.377-4o7 ;
4.Omladinski pokret na području općine Makarska tijekom NOB-e, Zbornik Biokovo u   NOB-u, Split l984, str.36o-382.                           
5. Borba dalmatinskih radnika za poboljšanje ekonomskog položaja (1918. - 1929.), Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Zadar l985, str.193-2o7;
6. Prilog proučavanju sindikalnog pokreta u Dalmaciji do 1929.godine, Časopis za suvremenu povijest, 3/1985., str. 19-51;
7. Karakteristike razvitka sindikalnog pokreta u Dalmaciji do 192o.godine, Povijesni prilozi, 4/l985/1986., str.171-272;
8. Hrvatski Seljačko-radnički blok na izborima za oblasne skupštine u siječnju 1927.godini, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, sv.25, Zadar 1986, str.299- 318;                          
9. KPJ i sindikati u Dalmaciji u vrijeme monarhističke diktature (1929.-1931.), Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, sv.26, Zadar 1987, str.293 - 3o6;
10. Organizacija punkta za prihvat španjolskih dobrovoljaca  i problemi njihova odlaska iz Dalmacije 1937.godine, Prilozi sa znanstv.savjetovanja Španjolska 1936.-1939., Zagreb 1987., str.315-344;
11. Slom HSS-ovske omladinske organizacije u Splitu 1944.godine , Časopis za suvremenu povijest, br.1-2/ 1988, str.95 - 113;
12. Revolucionarni omladinski pokret u Splitu 1944.godine, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, sv.27, Zadar 1988, str.189 - 21o;
13. Dalmatinsko orjunaštvo, znanstv.feljton, Slobodna Dalmacija, br.145o5, 18.travnja 1991.do br.14529, 1o.svibnja 1991.;
14. Karakteristike brodarstva, brodograđevne industrije i prometa luke u Splitu međuratnog razdoblja (1918. - 1941.), Adrias, 4–5, Split 1993-1944, str.197-213;
15. Karakteristike gospodarskog stanja u Dalmaciji tridesetih godina 2o.st., Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, sv.33, Zadar 1994, str.183 - 195;
16. Nezaposlenost u Dalmaciji uoči i poslije velike gospodarske krize tridesetih godina 2o.st., Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, sv.34, Zadar 1994/95., str.220-22;
17. Neuspjeli Stojadinovićevi pokušaji osvajanja dalmatinskog radništva u drugoj polovini tridesetih godina, Radovi FF u Zadru, sv.35, Zadar 1997., str.288-304;
18. Kratki dometi stranačke unifikacije Dalmacije, Radovi FF u Zadru, sv.36, Zadar 1998.,  str.188-20;
19. Radić 1918. godine, Liberalizam i katolicizam u Hrvatskoj, Zagreb 1998., 321-323;
20. Prvi stranački nastupi i politički projekti u Dalmaciji nakon I.svjetskog rata, Radovi FF u Zadru, sv.37, Zadar 1999., str.176-190;
21.Stjepan Radić i Dalmacija (1918.-1928.), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv.42, Zadar 2000, str.430-478;
22. Prodor i pobjeda HSS-a u Dalmaciji (1923.-1928.), Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, br.32-33, Zagreb 2001., str.309-320;
23. Sukobljenosti političkih stranaka dvadesetih godina u Dalmaciji, Dijalog povjesničara-istoričara 2, Zagreb 2001., str.340-346.
24. S Cliom pod ruku, Radovi FF u Zadru, sv.39., Zadar 2002., str.9-13.
25.Značajke Hrvatskog katoličkog pokreta u Dalmaciji od 1918.do 1929.godine, Zb.radova s međunarodnog znanstv.skupa Hrvatski katolički pokret, Zagreb-Krk, 2002., str. 581-605.
26. Kongres javnih radnika u Zagrebu 1922. i njegovi odjeci u Dalmaciji, Radovi zavoda za     povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv.44, Zadar 2002, str.243- 266. 
27. Nastup Zemljoradničke stranke u Dalmaciji, Zbornik Mire Kolar-Dimitrijević, Zagreb  2003., str.338-352. 
28. Opera u povijesnoj ropotarnici?, Bašćinski glasi, Južnohrvatski etnomuzikološki godišnjak, Split 2004, str.315-359.
29. Utapanje Saveza zemljoradnika u Dalmaciji u HRSS nakon 1923.godine, Radovi za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv.47, Zadar 2005, str.363-381. 
30. Nastup Demokratske stranke u Dalmaciji dvadesetih godina XX.stoljeća, Zbornik u čast    Hrvoja Matkovića, Zagreb 2005, str.357- 377. 
31. Dolazak Talijana u Split 1941.godine, Tematski skup «Ugovor o određivanju granica    između Kraljevine Italije i Kraljevine Hrvatske-Rim 18.svibnja 1941», Split 2007.,15 str…u   tisku.

Kao mentor u procesu izrade više magistarskih radnji studenata na poslijediplomskom magistarskom  i doktorskom studiju "Povijest hrvatskog pomorstva» izradio sam dva rada u koautorstvu sa studentima i to:

32. Srđan Lasica i Tonći Šitin, Razvojne značajke dubrovačke brodarske tvrtke u zadnja dva desetljeća. Rad ima 25 str. teksta, znanstvenog je karaktera i biti će do kraja veljače 2008. tiskan u  Historijskom zborniku-Zagreb.
33. Milivoj Blažević i Tonći Šitin, Prilog gospodarskoj povijesti šibenskog kraja u razdoblju  1921.- 1941.godine. Rad ima 26 stranica teksta, opremljen je znanstvenim aparatom, tablicama i slikama i prihvaćen za tiskanje u čsp.Ekonomska i Ekohistorija, Zagreb, početkom 2008. 

Sudjelovanje u realizaciji znanstvenih projekata

 • Glavni istraživač na znanstvenom projektu „Slom monarhističke politike u Dalmaciji“- šifra 070010 (1996.-2001.)
 • Glavni istraživač na znanstvenom projektu „Dalmacija u žiži međunarodnih političkih i socijalnih sučeljavanja“ (1918.-1941.)-šifra
  0070041 (2002.-2006.). 
 • Glavni istraživač na znanstvenom projektu „Dalmacija u žiži međunarodnih političkih i socijalnih sučeljavanja“ (1918.-1941.)-šifra 0070041 (2002.-2006.).
 • Suradnik na projektu «Ideologija,etnicitet, grad i selo u hrvatskom društvu 20.st», voditelja prof.dr.Ive Goldsteina (2006-2010) 

Stručni radovi : feljtoni i članci-    i z b o r

1. Žene Dalmacije u međuratnom razdoblju, feljton-Slobodna Dalmacija, veljača-ožujak 1977.;
2. Podrška dalmatinskog radništva Titovoj antifrakcijskoj liniji, feljton-Slobodna Dalmacija, ožujak 1978.;
3. Razvoj socijalističkog pokreta u Splitu, feljton-Slobodna Dalmacija, ožujak 1981.;
4. Borba za jedinstvo radničke klase u Dalmaciji,  znanstv.feljton u 1o nastavaka u Slob.Dalm., rujan-listopad-studeni 1983.
5. Neponovljiva B. Kolničar (193o.-1994.), Hrvatska obzorja, 3/1994, str.  671-673; 
6. Tihi odlazak, Hrvatska obzorja, 2/1995, str.445-448;
7. Dva umjetnika, dvije poetike, ista ljubav, Hrvatska obzorja, 1/1996, str.175-179;
8. Ivančić - mistični borac, Hrvatska obzorja, 3/l996, str.555-559;
9. Kroz suzu smijeh, Hrvatska obzorja, 3/1996, str.676-68o;
10. Jedinstveni umjetnik scene, Hrvatska obzorja, 1997.str.5;
11. Skromni dosezi, Hrvatska obzorja, 4/1997, str.1043-1049;
12. Shematizirani pristup, Hrvatska obzorja, 1/1998, str.211-216;
13. Malo za pamćenje, Hrvatska obzorja, 3/1998, str.741-755;
14. Površni hibrid, Hrvatska obzorja, 4/1998, str.1025-1029;
15. Novo iskustvo-stari problemi, Hrvatska obzorja, 1/1999, str.201-212;
16……Tiskao više desetina radova, prikaza i kritika u „Slobodnoj Dalmaciji“i drugim novinama, te preko stotinu dokumentarih emisija na Hrvatskom radiju-postaja Split s povijesnom i kulturnom tematikom.
17. U gotovo svim brojevima Hrvatskog obzorja, čsp.Matice hrvatske Split, objavljivao sam priloge koji su vezani uz kulturnu povijest grada i regije, često kazališne izvedbe i njihovu povijesnu pozadinu.

Nizom kritika, brojnih izložbi i posebnim brošurama (npr.o povijesti Mariinskog teatra iz Sankt Petersburga), dokumentarnim izložbama o našim umjetnicima (npr.Ana Roje i Oskar Harmoš, ugledni baletni umjetnici i koreografi) upozoravao sam na povijesni kontekst raznih kulturnih događanja. 

Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima s referatima.

 • Znanstveni skup "Dalmacija 1943.", Split 1973.;
 • Znanstveni skup "Split u ratu", Split 1979.;
 • Naučni skup "Osma konferencija zagrebačkih komunista", Zagreb 1978.;
 • Znanstv.skup "Španjolska 1936.-1939.", Zagreb 1986.;
 • Znanstveni skup “Život i djelo Ante Trumbića", Zagreb 1989.;
 • Znanstveni skup "Razvoj  hrvatske državnosti", Gradac 199o.;
 • Znanstveni skup "Šidakovi dani", Zadar i Split, 1990.;
 • Znanstveni skup ”Život i djelo Antuna i Stjepana Radića", Zagreb-Trebarjevo-Sisak, 1993.;
 • Simpozij "Samonikle sastavnice hrvatske kulture i povijesti", Rijeka 1993.;
 • Znanstv.skup o značajkama sjedinjenja Istre, Rijeke i Zadra s maticom zemljom 1943., Pazin 1995.
 • Znanstveni skup "Hrvati u Boki Kotorskoj", Zadar 1996.;
 • Znanstveni skup “Liberalizam i katolicizam u Hrvatskoj”,Split 1998.;
 • Znanstveni skup “Mjesto i uloga Stjepana Radića i HSS-a u povijesti
 • Hrvatske od 1904.-1928.”, Zagreb 1999;
 • Prvi kongres hrvatskih povjesničara”Hrvatski nacionalni i državni identitet i kontinuitet”, Zagreb 1999. 
 • Međunar.simpozij "Jugoistočna Europa u 2o. stoljeću", svibanj 1996.Dubrovnik ;
 • Međunar.znanstveni skup “Talijanska uprava na hrvatskom prostoru i egzodus Hrvata (1918.-1943.), listopad 1997. Zagreb ;
 • Međunar.skup “Dijalog povjesničara-istoričara”, studeni 1999. Pečuh-Mađarska;
 • Međunar.znanstv.skup “Državna i pravna pitanja novije povijesti sjeverno- jadranskog područja”, Mošćenice 2002.
 • Međunarodni znanstv.skup «Hrvatski katolički pokret», Zagreb, 2002.
 • Međunarodni okrugli stol «Šezdeset godina poslije», RH i British Embassy, Zagreb 2005.
 • Dijalog povjesničara-istoričara,8, Zadar 2003. «Svetozar Pribičević u Dalmaciji», saopćenje
 • Dijalog povjesničara-istoričara, 7, Zagreb 2002, «Političko organiziranje i djelovanje Srba u međuratnoj Dalmaciji», saopćenje-Stručni skup «Ugovor o određivanju granica između Kraljevine Italije i Kraljevine Hrvatske-Rim 18.svibnja 1941.», Split 2007.

Pozvana predavanja na domaćim skupovima

U razdoblju od nekoliko posljednjih godina održao sam niz javnih predavanja posebno o HSS-u, Stjepanu Radiću, Svetozaru Pribićeviću, ali sam učestvovao i na skupovima, tiskanim i elektronskim medijima, gdje se govorilo o antifašističkom karakteru II.svjetskog rata, kontroverzama suvremene povijesti i dr.