Odjel za povijest

Prof. dr. sc. Tereza Ganza Aras

 

Biografija (1937. - 2001.)

Rođena je 29. studenog 1937. godine u Kaštel Sućurcu. Niže razrede osnovne škole završila je u Splitu, dok je više razrede osnovne škole i Gimnaziju završila u Zadru gdje je također završila glazbenu školu. Na Filozofskom fakultetu u Zadru diplomirala je 1963. godine dvopredmetni studij povijesti i latinskog jezika i rimske književnosti. Od 1. ožujka 1959. do 31. kolovoza 1960. godine radila je kao učiteljica u Preku i Posedarju. Nakon diplomiranja zapošljava se 24. svibnja 1963. kao asistentica na Katedri za povijest naroda SFRJ u novom vijeku. Na tom mjestu formalno ostaje do 5. srpnja 1978. kada je donešena Odluka o prestanku radnog odnosa jer: «… Ne ostvaruje u javnom životu 'temeljne vrednote i ciljeve socijalističkog samoupravnog društva, socijalističkog humanizma, bratstva i jedinstva' i 'tekovina narodnooslobodilačke borbe'». Sljedeće godine 15. rujna zapošljava se u Zavodu za povijesne znanosti Istraživačkog centra JAZU u Zadru gdje radi do 8. listopada 1990. Na natječaj raspisan 13. svibnja 1990. za predmet Povijest naroda SFRJ u novom vijeku primljena je 9. listopada 1990. na Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zadru.

Tijekom prve polovice 1966. godine radila je kao asistentica kod prof. dr. Jaroslava Šidaka. Iste godine dobila je stipendiju Njemačke službe za razmjenu mladih znanstvenika Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) što je iskoristila za znanstveno usavršavanje na Sveučilištu u Münchenu. Doktorirala je u srpnju 1978. na temi «Politika novog kursa u Dalmaciji» na Filozofskom fakultetu u Zadru. Zvanje znanstvenog suradnika stekla je 1981. godine, a 1986. unaprijeđena je u zvanje višeg znanstvenog suradnika. U zvanje izvanrednog profesora izabrana je 18. rujna 1990. godine. Od akademske godine 1990/1991. predavala je predmet Povijest naroda SFRJ u novom vijeku, a od sljedeće godine predmete Povijest jugoistočne Europe u ranom novom vijeku i Povijest jugoistočne Europe u 19. stoljeću. Također je predavala Hrvatsku povijest od 16. do 19. stoljeća na Visokoj učiteljskoj školi u Zadru.

Od 1993. zastupnica je Zadarske županije u Županijskom domu Hrvatskog sabora te je bila visoka dužnosnica u Hrvatsko socijalno liberalnoj stranci, kasnije Liberalnoj stranci. Umrla je 2. siječnja 2001. poslije kratke bolesti u Zagrebu.

 

Bibliografija

Knjige:

 • Politika “novog kursa” dalmatinskih pravaša oko Supila i Trumbića, Matica hrvatska, Split, 1992.

Znanstveni radovi:

 1. Buržoaske i socijalističke teorije o rješenju istočnog pitanja kod Srba i Hrvata. Historijski pregled, br. 1, god IX, Zagreb, 1963, str. 40-46.
 2. Jovan Skerlić o Anti Starčeviću, Zadarska revija, br. 4, god. XIII, Zadar, 1964., str. 285-297.
 3. Zadar u narodnom preporodu, Zadarska revija, br. 6, god. XIII, Zadar, 1964., str. 529-549.
 4. Pojava politike “novog kursa” u Dalmaciji 1903. godine, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Zadar, 1966, sv. 4, str. 224-256.
 5. Neka nova pitanja u vezi s “ordinatio imperii” iz 817. godine, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Zadar, 1969, sv. 6, str 75-84.
 6. Supilov “Novi list” kao glasilo politike novog kursa, Dubrovnik, XIII/1970, br. 4, str. 65-75.
 7. Pitanje sjedinjenja nakon uspostave dualizma, u: Dalmacija 1870., Zadar, 1972, str. 201-228.
 8. Frano Supilo u svjetlu najnovijih istraživanja, Historijski zbornik, Zagreb, 1974, sv. XXV-XXVI/1972-1973, str. 387-406.
 9. Dalmacija u austro-ugarskog vanjskoj i unutrašnjoj politici početkom 20. stoljeća, Radovi Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Zadru, Zadar, 1981, sv. 27-28, str. 309-342
 10. Prilog upoznavanju društva splitskog kraja u doba pohrvaćivanja splitske općine, u: Hrvatski narodni preporod u Splitu, Split, 1984, str. 175-196.
 11. Il Rapporto della politica Croazia in Dalmazia nei confronti degli Italiani nel periodo della grave crisi che investi il dualismo austro-ungarico agli inizi del XX secolo, Atti del Centro di Ricerche di Rovigno, Trieste, 1985, vol. XV/1984-1985, str. 173-196.
 12. Pokušaji kapitalističke preobrazbe sela i zadružni pokret u austrijskoj Dalmaciji od razdoblja liberalizma do 1918. godine, Radovi Instituta za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1986, vol 18, str. 133-178.
 13. Život na Rabu na prijelazu 19. u 20. stoljeće (presjek kroz društvo otoka Raba u vrijeme austrijske vladavine), u: Rapski zbornik, Zagreb 1987, str. 439-457.
 14. Ilirstvo Nikole Tommasea, u: Dalmacija u narodnom preporodu 1835-1848, Zadar, 1987, str. 431-451.
 15. Konture razvoja austrijskog kotara Benkovac u zadnjim desetljećima Monarhije, Radovi Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Zadru, Zadar, 1989, sv. 31, str. 45-70.
 16. Franjevci Dalmatinske Zagore između desnih i lijevih ideologija i djelovanja na prijelazu 19. u 20. stoljeće, u: Jubilej Franjevačke provincije presvetog Otkupitelja (1735 - 1985), II dio, Split, 18/1986; str. 13-40.
 17. Zadužbina i licej sv. Dimitrija u Zadru, Historijski zbornik, Zagreb, 43/1990, str. 197-208.
 18. Mihovil Pavlinović u sukobu između klerikalizma i liberalizma, u: Mihovil Pavlinović u politici i književnosti, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Podgori od 4-6. 11. u povodu stogodišnjice smrti M. Pavlinovića, Zagreb, Globus: Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu: SIZ kulture općine Makarska, 1990, str. 89-116.
 19. Kvaternikova državnopravna misao u Saboru 1861, Radovi FF u Zadru, 30, Razdio povijesnih znanosti (17), 1990/1991, str. 209-222.
 20. Težnja Hrvata oko uspostave svoje države u novije doba, Zadarska revija, 40/1991, br. 2-3, str. 9-21.
 21. Udio Ante Trumbića u stvaranju politike “novog kursa” u Dalmaciji, u: Život i djelo Ante Trumbića, Zagreb, HAZU 1991, str. 29-48, (Znanstveni skupovi razreda za društvene znanosti, knj. 2).
 22. Ideja regionalizma u “Iskricama” i “Poslanicama” Nikole Tommasea, Radovi FF u Zadru, 31, Razdio povijesnih znanosti (18), 1991/1992, str. 223-248.
 23. Sudjelovanje hrvatskih umjetnika na Svjetskog izložbi u Rimu 1911. u svjetlu Supilove politike, Radovi FF u Zadru, 33, Razdio povijesnih znanosti (20), 1993/1994, str. 153-168.
 24. Liberalizam u Hrvata, Politička misao, 31/1994, br. 3, str. 3-19.
 25. Zašto Matica dalmatinska a ne Matica hrvatska u Dalmaciji? Zadarska smotra, 43/1994, br. 5-6, str. 13-22.
 26. Masarykuv postoj k chorvatske a jihoslovanske otazce od konce 19. stolet do roku 1918, u: Prvi svetovna valka moderne demokracie a T. G. Masaryk, Praha, 1995, str. 179-189.
 27. Stav T. G. Masaryka prema hrvatskom i jugoslavenskom pitanju od kraja 19. stoljeća do 1918. Radovi FF u Zadru, 34, Razdio povijesnih znanosti (21), 1994/1995, Zadar, 1995, str. 199-219.
 28. Luka Botić đakovački zastupnik u Hrvatskom saboru 1861. u kontekstu položaja hrvatskog naroda u Monarhiji tada, Radovi FF u Zadru, 34, Razdio povijesnih znanosti (21), 1994/1995, Zadar, 1995, str. 741-769.
 29. Zadarska rezolucija (1905) u povodu 90. godišnjice, Zadarska smotra, god. XLVI, br. 1-3, Zadar, 1997, str. 35-59.
 30. Liberalizam i katolicizam u Hrvatskoj, Zbornik radova «Liberalizam i katoličanstvo u Hrvatskoj», Split, 1999.
 31. Felicinovićeva razmišljanja o pravima radnika i pravima žena, Zbronik radova sa Znanstveno-stručnog skupa Život i djelo don Jose pl. Felicinovića (Pag, 1999.), Zadar, 2002.

Stručni radovi

 

 1. Zbornik “Hiljadu devesto četrdeset i prva”, Zadarska revija, Zadar, XI/1962, br. 5, str. 424-427.
 2. Bibliografija radova dra Ivana Grgića, Zadarska revija, Zadar, XI/1962m br. 6, str 524-525.
 3. Vaso Bogdanov, Hrvatski narodni pokret 1903-1904, Zagreb, Institut JAZU, 1962, Zadarska revija, Zadar, XIII/1963, br. 3, str. 256-260.
 4. Uz dvadesetogodišnjicu pogibije Ive Lole Ribara, Braničevo, XX/1963, br. 6, str. 70-75.
 5. Prvi svezak historijskog odjela “Radova” Filozofskog fakulteta u Zadru, Riječka revija, Rijeka, XIII/1964, br. 1-2, str. 114-115.
 6. Pomorski zbornik I, Društvo za unapređenje i proučavanje pomorstva, Zadar, 1962, Zadarska revija, Zadar, XIII/1964, br. 3, str. 246-248.
 7. Deseti tom “Radova” Instituta za historijske nauke JAZU u Zadru, Zadarska revija, Zadar, XIII/1964, br. 3, str. 246-248.
 8. Jakša Ravlić, Matica hrvatska 1842-1862, Zagreb, 1962, Dubrovnik, VII/1964, br. 1, str. 58-62.
 9. “Zbornik” Historijskog instituta JAZU u Zagrebu, vol. 5, Zagreb, 1964, Zadarska revija, Zadar, XIV/1965, br. 1, str. 80-84.
 10. Jozo Petričević, Ivo Lola Ribar, Zagreb, Institut za historiju radničkog pokreta, 1964, Zadarska revija, Zadar, XIV/1965, br. 6, str. 478-483.
 11. “Putovi revolucije”, Institut za historiju radničkog pokreta, Zagreb 1965, Zadarska revija, Zadar, XIV/1965, br. 6, str. 478-483.
 12. Proslava jugoslavenskog omladinskog pokreta u Zadru, Zadarska revija, Zadar, XIV/1965, br. 6, str. 478-483.
 13. Dr. Juraj Kolaković, Sisak u obrani od Turaka, Sisak 1967, Zadarska revija, Zadar, XVIII/1969, br. 2-3, str. 252-253.
 14. Radovi Zlatka Vincea o povijesti književnog jezika i pravopisa u Dalmaciji, Historijski zbornik, Zagreb, 1968, sv. XIX-XX/1966-1967, str. 559-565.
 15. Povijest hrvatskog naroda god. 1860-1914, Telegram, Zagreb, X/1969, 25. srpnja, br. 482.
 16. Dr. Rade Petrović, Nacionalno pitanje u Dalmaciji u XIX stoljeću (Narodna stranka i nacionalno pitanje), Sarajevo 1968, Zadarska revija, Zadar, XII/1970, br. 3, str. 297-303.
 17. 100-godišnjica bune u Rakovici, Narodni list, Zadar, XXI/1971, 9. listopada.
 18. Dalmacija 1870, Zadarska revija, Zadar, XXI/1972, br. 5, str. 368-374.
 19. Nova saznanja iz povijesti Zadra, Radovi Instituta JAZU u Zadru, br. 19/1972, Zadarska revija, Zadar, XXI/1972, br. 3-4, str. 254-262.
 20. Indeks važnijih osobnih imena, Indeks geografskih imena i Indeks stručnih pojmova i pojava, u: Nada Klaić i Ivo Petricioli, Zadar u srednjem vijeku do 1409, Zadar, 1976, str. 565-591.
 21. Bibliografija radova o Zadru i njegovom području, Radovi Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Zadru, Zadar 1981, sv. 27-28, str. 457-574.
 22. Izvori za povijest Dalmacije 1848/49, Historijski zbornik, Zagreb, XL/1987, str. 425-426.
 23. In memoriam dru Vjekoslavu Maštroviću, Radovi Zavoda JAZU, Zadar, 1989, sv. 31.
 24. Ivo Perić, Pero Čingrija, Dubrovnik, 1988, Historijski zbornik, Zagreb, sv. XLI/1989.
 25. Zrinski i Frankopani nosioci hrvatske državnosti (uz 320 obljetnicu smrti, 1671-1991), Zadarska revija, 40/1991, br. 2-3, str. 9-28.
 26. Posjeti Dubrovniku u jesen 1991, Dubrovnik, 3/1992, br. 2-3, str. 353-360, (Dubrovnik u ratu).
 27. Sjepan Antoljak: Hrvatska historiografija i Hrvati u prošlosti (prikaz knjige), Zadarska smotra, 43/1994, br. 5-6, str. 292-296.
 28. Jednakost, razvoj i mir, IV svjetska konferencija o ženama, Društvena istraživanja, 1995, br. 4-5, str. 723-738 (Hrvatska obitelj na raskrižju).
 29. Bibliografija dr. Vjekoslava Maštrovića, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 1995, br. 37, str. 837-862.


                                                          Bibliografiju uredio: izv. prof. dr .sc. Ante Bralić