Odjel za povijest

Obavijesti

Tužna vijest - preminuo prof. dr. sc. Mithad Kozličić!

 

Tužna vijest

S neizmjernom tugom i boli u srcu obavještavamo da je dana 15. kolovoza preminuo naš cijenjeni prof. dr. sc. Mithad Kozličić, dugogodišnji nastavnik Odjela za povijest.

Rođen je 14. travnja 1954. godine u Zenici (BiH). Osnovnu školu završio je u mjestu odrastanja, Bihaću (BiH), srednju školu pohađao je u Puli, a završio u Divuljama pored Trogira (1969.-1973.). Studirao je na Mornaričkoj vojnoj akademiji u Splitu, nautički smjer (1974.-1978.). Znanstveni stupanj magistra povijesnih znanosti stekao je 1984. godine obranom magistarskog rada "Historijska geografija istočne obale Jadrana u svjetlu kartografskih istraživanja Ptolemejeve Geografije" pri dubrovačkom Interuniverzitetskom centru za poslijediplomski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod mentorstvom akademika Mate Suića, pod čijim je mentorstvom četiri godine kasnije uspješno obranio i doktorsku disertaciju "Historijska geografija istočnog Jadrana u svjetlu rezultata istraživanja antičkih geografskih djela", na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1986. do početka 1991. kustos je i zamjenik načelnika Vojnopomorskog muzeja u Splitu. Zbog perspektivnoga nastavnog rada u Mornaričkoj vojnoj akademiji - Split, u svojstvu profesora vojnopomorske povijesti, u akademskoj 1990./1991. završio je jednogodišnje dopunsko andragoško-pedagoško obrazovanje te je do srpnja  1991. bio profesor vojnopomorske povijesti pri toj visokoškolskoj ustanovi. U srpnju je zbog moralnih pobuda prekinuo aktivnu službu u JRM, s dostignutim činom kapetana korvete (pomorski bojnik). U rujnu 1991. pristupio je HRM te potom postavljen za ravnatelja Vojnopomorskog muzeja HRM u Splitu. Na Filozofskom fakultetu u Zadru u ožujku 1992. izabran je u znanstveno-istraživačko zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje povijesnih znanosti. Postupak za izbor u docenta pokrenut je još 1989. godine pri Mornaričkoj vojnoj akademiji (Split), ali zbog ideoloških prijepora i političkih razloga nikad nije dovršen. Na Filozofskom fakultetu u Zadru 1994. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor za znanstveno područje povijesnih znanosti na Odsjeku za povijest tog Fakulteta (nastavni predmet: Povijest pomorstva). Na istom fakultetu izabran je 2000. godine za redovitog profesora (I. izbor), da bi 2005. na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru bio izabran za redovitog profesora u trajnom zvanju. Od akademske godine 1992./1993. isprva kao honorarni zaposlenik, a od veljače 1994. do svoje smrti bio je stalni djelatnik i profesor na ondašnjem Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu, danas Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru. Njegova potpuna predanost dugogodišnjem nastavnom i znanstveno istraživačkom radu prepoznata je, te mu je nakon prethodnog produženja radnog odnosa  u trajanju od dvije godine, u srpnju ove godine odlukom Senata Sveučilišta u Zadru dodijeljena titula professora emeritusa. Nastavna aktivnost prof. dr. sc. Mithada Kozličića nije bila vezana isključivo za diplomski studij već se istakao i kao inicijator i voditelj poslijediplomskog magistarskog i doktorskog studija "Povijest hrvatskog pomorstva" na Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu, gdje je također predavao više kolegija vezanih uz povijest pomorstva i povijest kartografije. Također je bio suinicijator ustrojenja poslijediplomskog doktorskog studija "Jadran - poveznica među kontinentima" na Sveučilišta u Zadru kao zajedničkog studija Odjela za povijest i Odjela za geografiju toga Sveučilišta, a ujedno je bio i prvi voditelj toga doktorskoga studija od akademske 2010./2011. do 2019./2020.

Osim na matičnom Odjelu povijesti Sveučilišta u Zadru, prof. dr. sc. Mithad Kozličić predavao je na brojnim visokim učilištima, različitih razina studiranja u zemlji i inozemstvu, među kojima su: Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Visoka učiteljska škola Sveučilišta u Splitu, dubrovački Međunarodni centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. Bio je mentor brojnih završnih i diplomskih radova te mentor ili komentor 26 obranjenih magistarskih znanstvenih i doktorskih disertacija. Njegov bogati stvaralački opus seže do brojke od 262 jedinice, od čega 16 autorskih knjiga, četiriju znanstvenih monografija kao urednik i priređivač, 92 znanstvena rada i studije te 150 stručnih radova. Aktivno je sudjelovao na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji. Održao je brojna predavanja i predstavljanja knjiga u Hrvatskoj i inozemstvu (Njemačka, Slovenija, BiH, Crna Gora). Bio je nositelj i glavni istraživač više znanstvenoistraživačkih projekata, te suradnik na brojnim međunarodnim znanstvenoistraživačkim projektima.  Dobitnik je više nagrada i priznanja za znanstveni doprinos od čega četiri godišnje nagrade: "Slobodne Dalmacije" (Split) 1991., "Strossmayerova nagrada" (Zagreb) 1994., Općine Bihać (BiH) i "Rektorova nagrada" Sveučilišta u Zadru (Zadar) 2004., te dva priznanja: spomenicu Međunarodnoga savjeta Međunarodnoga istraživačkoga centra za arheologiju Sveučilišta u Zagrebu i plaketu Narodne i univerzitetske biblioteke Unsko-sanskog kantona iz Bihaća (BiH). Bio je član brojnih strukovnih i znanstvenih udruga (Hrvatsko arheološko društvo; Povijesno društvo Istre (Pula); Savez povijesnih društava Hrvatske (Zagreb) odnosno, Društvo za hrvatsku povjesnicu; Arheološko društvo Bosne i Hercegovine (Sarajevo); Hrvatsko društvo klasičnih filologa; Književni krug (Split); Matica hrvatska, Sekcija za pomorstvo - Središnjica i Ogranak u Rijeci; Hrvatsko geodetsko društvo - Sekcija za kartografiju (Zagreb). Bio je dopredsjednik Književnog kruga (Split); član uredništva Povijesnog zbornika Filozofskoga fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, a od prosinca 2012. član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Sarajevo).

Osim kao predani nastavnik i vrstan znanstvenik, prof. dr. sc. Mithad Kozličić istakao se na brojnim čelnim funkcijama u stručnim i visokoškolskim ustanovama, a svoj najveći doprinos ostvario je kao predstojnik Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zadru Sveučilišta u Splitu 2001./2002. i 2002./2003. godine, a njegovom pretvorbom u Sveučilište u Zadru, u kontinuitetu, 2003.-2009. pročelnik Odjela za povijest, akademske 2009./2010. v.d. pročelnika, a akademskih godina 2010./2011. do 2013./2014. ponovo pročelnik tog Odjela.

Dugogodišnji znanstvenoistraživački i nastavni rad prof. dr. sc. Mithada Kozličića, koji je urodio pozamašnim stvaralačkim opusom, obilježen je ponajprije interesom za povijest pomorstva, gdje je ostvario najveći znanstveni doprinos, U početku svojeg znanstvenoistraživačkog rada pretežito je istraživao unutar starovjekovnih vremenskih odrednica, da bi u nastavku proširio vremenske okvire vlastitih istraživanja okvirno do početka 20. stoljeća, ponajprije zbog ostvarenih istraživačkih rezultata te potreba visokoškolske nastave. Kao svoj znanstveni i životni cilj postavio pisanje integralne povijesti pomorstva toga akvatorija. Drugi, isto tako vrlo važan segment znanstvenog  interesa su historijska geografija, povijest kartografije te povijesna demografija. K tomu, u zadnje vrijeme knjigama o široj regiji Zapadne Bosne počeo je istraživati geostrategijske relacije, koje su bitno utjecale na funkcioniranje istočnojadranskih luka kao trgovinskih mostova između Sredozemlja i vlastita zaobalja.

Veliki entuzijast, neumoran radnik i dragi kolega, prof. dr. sc. Mithad Kozličić pokazao se i kao vrstan pedagog u radu sa studentima.  Znanstvenoistraživačke projekte čiji je bio glavni nositelj iskoristio je za odgoj znanstvenih novaka i asistenata od kojih su danas trojica profesora zaposlenici Odjela za povijest, a kao dugogodišnjem pročelniku Odjela za povijest pripadaju mu zasluge i za ekipiranost tog Odjela, a samim time i za znanstvenu prepoznatljivost Odjela za povijest u cjelini. Nesumnjivo, prof. dr. sc.  Mithad Kozličić svojim je djelovanjem ostavio neizbrisiv trag,  ne samo u svekolikom razvoju Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru, već i historiografije kako unutar Hrvatske, tako i one u njezinom okružju. Na svemu tome jako smo mu zahvalni, a njegov doprinos bit će nam poticaj za ustrajanje na daljnjem jačanju Odjela za povijest.

Počivali  u miru, dragi profesore!

 

Theme picker